Rodziny szlacheckie

 

 

 

 

Historia Pd. Podlasie w dziejach rodów zapisana!

 

A B C D E F G H I J K L

Ł M N O P R S T U W Z

 

Ta strona zwiera alfabetyczny spis szlacheckich, magnackich, ziemiańskich i in. RODZIN,

będącymi w przeszłości właścicielami majątków ziemskich na Pd. Podlasiu.

 

Poniżej tabela z alfabetyczny spisem MIEJSCOWOŚCI i zmianami ich właścicieli.

Ew. dodatkowe informacje na stronach poświęconych poszczególnym miejscowością.

 

W nawiasach czas, w którym dana rodzina była właścicielem miejscowości.

W kolorze czas powstania będącego ich własnością dworku/pałacu, który przetrwał do naszych czasów

lub okres istnienia niezachowanego.

 

Jeśli w nawiasie jest "?", można wyznaczyć przedział czasowy związków danej rodziny z miejscowością

dzięki informacjom o poprzednich i następnych właścicielach.

 

A
Andruszkiewiczowie

- Cieleśnica (?-XV w.-?/1528-Cieleśniccy) - w XV w. własność Andruszkiewiczów

 

Appelowie

- Polatycze (1886 oddzielone od dóbr Kobylany/?-1905-?), folwark - 1905 własność Judki Appela

 

B

Barwińscy

- Polubicze - w kościele medal brązowy, 1874, Paryż, wybity z inicjatywy Józefa Barwińskiego, pseud. "Nadbużanin", właściciela Dubowa, na awersie przedstawienia krzyża z Arma Christi i potrójne godło Rzeczypospolitej w otoku z inskrypcją: "Braciom Rusinom pomordowanym przez carat Moskiewski za wierność dla Kościoła i Polski 1874", na rewersie inskrypcja "Województwo podlaskie i lubelskie                Polubicze - Drelów - Pratulin"

 

Berlinowie

- Biała Podlaska - dawny szpital żydowski, wzniesiony 1905 na działce ofiarowanej przez Szmula Piżyca, utrzymywany z wynajmu kamienicy ofiarowanej przez Tyle Berlin

 

Bielakowie

- Witoroż (Radziwiłłowie/?-1775-?-1790-?/1820 - Czartoryscy) - należał do bialskiego hrabstwa Radziwiłłów, 1775 i 1790 w zastawie u Bielaka

 

Błociszewscy

- Dąbrownica Mała (1878; Hajdukowscy/?/Łobaczewscy; 1907) -  własność Justyny Błociszewskiej

 

Bogusławscy

- Zalutyń (Folwark istniejący w XVII w./I poł. XVIII w.-1773/?/Józefowiczowie/Łosiowie (ż.) oraz Ilkowscy), folwark - co najmniej od I poł. XVIII w. własność Bogusławskich - 1733 Jana, następnie Jerzego, od którego w 1773 Samuel i Urszula z Łosiów Józefowiczowie odkupili pierwszą część; druga przez małżeństwo przeszła w posiadanie Ilkowskich


Bohowitynowie (Bohwitynowie, Bohowitynowicze)

- Dokudów (1504-1600/Sapiehowie), miasto - Dokudów, jako Lewkowo, został założony przez Lwa Bohowitynowicza (Bohowityna?) na prawie magdeburskim w 1504; znany jest przywilej lokacyjny króla Aleksandra z roku 1504 nadający prawo wolnego jarmarku i prawo budowy zamku na miejscu starego grodziska w widłach Zielawy i Żarnicy; w dokumentach z 1529 jest już wymieniony jako                 miasteczko Dokudów; w XVI w. własność Bohowitynów, w składzie dóbr Ortel (Wortel), w 1580 wzmiankowana tu fundacja monasteru, zapewne również w miejscu dawnego grodziska; w 1600 nabyty od Jana (Iwana) Michałowicza Bohowitynowicza przez kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę.

- Dubów (?/XVI w. - Radziwiłłowie) - dawna wieś rodu Bohowitynów (Bohowitynowiczów) w dobrach wortelskich

- Hanna (Paluszkiewiczowie - pocz. XVI w./1529-?/XVII w. - Leszczyńscy) - od ok. 1529 należy do Bohusza Michała Bohowitynowicza (Bohowityna), który prawdopodobnie założył tu (w 1546?) wzmiankowane od 1546 miasto, uzyskując dla Hanny prawa miejskie i dokonując lokacji na prawie magdeburskim

- Witoroż (?-XVI-1600/Sapiehowie) - w XVI w. własność Bohowitynów, 1600 kupiony prze kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę od Jana Bohowityna Kozieradzkiego

- Zakalinki (?-XVI w.-?/1601 - Szumbarscy) - w XVI w. w posiadaniu rodziny Bohowitynów

 

Bontani

- Motwica (Borowscy - pocz. XIX w./?/Moczulscy), dwór - w ciągu XIX w. własność Bontanich

 

Borowscy

- Motwica (Mierzejewscy/pocz. XIX w.-?/Bontani), dwór - w początkach XIX w. zakupiona przez Borowskich


Borsowiczowie

- Horbów (?/XV/XVI w. - Zarankowie i Horbowscy) - Kazimierz Jagiellończyk nadał go Daszce Borsowiczowi

 

Bosiaccy

- Chotyłów (1840; Budrzyńscy/?-1905-?), folwark - w 1905 własność Józefa Bosiackiego

- Zalutyń (Parchomeńkowie - 1896/?-1897/Rosyjski Bank Włościański), dwór, folwark - sprzedany na krótko Józefowi Bosiackiemu, od którego w 1897 zadłużony majątek przejął Rosyjski Bank Włościański

 

Broszkowscy

- Dobryń Duży (Mikutowie Sołtanowie - 1534/?-1599-?/Grecy/Miętowie/Czerniawscy/Zwierzowie/Brzostowscy; 1634) - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem i                 małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

 

Bryndzowie

- Woroblin (Dulembowie/1814-1939/Iwaszkiewiczowie (ż.)), dwór - 1814 właścicielami (od Dulembów) Joachim i Anna z Iwaszkiewiczów Bryndzowie; 1858-1901 w posiadaniu Ludwika Bryndzy-Nackiego, następnie do 1939 do jego rodziny

                 - zachowany drewniany, obmurowany cegłą dwór, zbudowany prawdopodobnie po 1858 (1859?), w latach 20-30-tych XX w. powiększony o kuchnię od wschodu i pokoje gościnne od zachodu; zniszczony w 1938, obecnie w ruinie

                 - zachowany też park krajobrazowy z XIX/XX w. (Bryndzów?)


Brzostowscy

- Dobryń Duży (Mikutowie Sołtanowie - 1534/?-1599-?/Grecy/Miętowie/Czerniawscy/Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)/1634 - Witanowscy) - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anna oraz Krzysztofem                 Zwierzem i małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

                - wspominana Anna Brzostowska wyszła za mąż za Stanisława Jerzewicza Witanowskiego, wnosząc mu w posagu majętność dobrzyńską; syn ich Mikołaj ma sprawę z Brzostowskimi o naruszenie granicy Dobrynia w 1634

- Terespol (Korona/1667-?/koniec XVII w. - Słuszkowie/Gosiewscy (ż.)) - w 1667 Jan Kazimierz nadał dobra Błotków Cyprianowi Pawłowi Brzostowskiemu, referendarzowi lit.


Buczyńscy

- Dobryń Duży (Witanowscy/1771-?/przed 1840 - Baranowowie) - w 1771 Jan Konstantynowicz Witanowski część swą odsprzedał Buczyńskiemu, sędziemu brzeskiemu


Budziszewscy

- Cicibór Duży (Gruszeccy - 1820/?-po 1875-?/1905 - Pereszywkinowie) dwór - po 1875 w posiadaniu Budziszewskich

                - pozostałości parku krajobrazowego z I poł. XIX w. (...) przekomponowanego na przełomie XIX i XX w.


Budrzyńscy

- Chotyłów (1840; Czarni/?/Bosiaccy; 1905), folwark - własność Mirosława Budrzyńskiego

 

Buharowie

- Woskrzenice - (Bykowscy/1860-?/1865 - Jabłońscy), dwór - 1860 właścicielką Maria z Buharów Bykowska

 

Butlerowie

- Horodyszcze (Potoccy/po 1801-?/1809 - Frankowscy), miasto - po 1801 przez Jerzego Potockiego starostę tłumackiego sprzedane Michałowi Butlerowi staroście preńskiemu

 

Bykowscy

- Woskrzenice - (Radziwiłłowie/pocz. XIX w.-?/1860 - Buharowie (ż.); 1865 - Jabłońscy), dwór - nabyta w pocz. XIX w. przez Bykowskiego, 1860 właścicielką Maria z Buharów Bykowska

 

C

Chamcowie

- Huszlew (1390-?/Nasutowie) - w 1390 Abraham Chamiec herbu Gryf otrzymuje od Władysława Jagiełły włości, wśród których znajduje się Huszlew; początkowo włości huszlewskie należały do klucza woźnickiego, później usamodzielniły się


Cieleśniccy

- Cieleśnica (Andruszkiewiczowie - XV w./?-1528-?/Irzykiewiczowie/Wojnowie-Cieleśniccy; 1576 - Wojnowie) - w 1528 własność Cieleśnickich, następnie podział majątku między Cieleśnickich, Wojnów-Cieleśnickich i Irzykowiczów

 

Cieszkowscy

- Huszlew - w kościele epitafium Barbary z Cieszkowskich Woronieckiej (zm. 1831), z czarnego marmuru

                - Antoni Woroniecki (właściciel Huszlewa) z żoną Barbarą z Cieszkowskich miał synów: Ewarysta (zmarłego na Kaukazie), Jeremiego (1804-1877, dziedzica Huszlewa i fundatora miejscowego kościoła, żonatego z Felicją Iżycką), Lucjana (zmarłego w 1875 r., kapitana kawalerii w powstaniu listopadowym, odznaczonego za  udział w powstaniu Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, 

                  późniejszego emigranta) i córkę Eleonorę.


Czarni

- Chotyłów (1840; Werner/?/Budrzyńscy; 1905), folwark - własność Ajzyka Czarnego


Chodkowcy

- Bordziłówka (Witanowscy/1628-?/II poł. XIX w. - Przesmyccy), folwark - Wawrzyniec Witanowski w 1628 przekazał swe prawa Maciejowi Chodkowskiemu

                - pierwsza drewniana świątynia w Bordziłówce, p.w. Mateusza Apostoła, wzniesiona została w 1648 z fundacji Macieja i Marii Chodkowskich (spłonęła w 1791)


Chodkiewiczowie

- Biała Podlaska (Kiszkowie - 1536/?-1594/Radziwiłłowie), miasto, dwór - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" w 1594 odkupił część miasta należącą do spadkobierców Kiszków (od Barbary z Chodkiewiczów?), stając się właścicielem całego miasta (część Illiniczów odziedziczył w 1583; wg innych źródeł - w 1568)

- Bordziłówka (Kiszkowie - I poł. XVI w./?-1594/Witanowscy), folwark - wieś (jako Borzyłówka) wymieniano już w dokumentach z I poł. XVI w.; obok wsi był wówczas folwark Borzyłowa Wola, będący własnością wojewody podlaskiego Mikołaja Kiszki (1587) i wybudowany przez niego młyn na Klukówce; w 1594 wdowa po nim, Barbara Kiszka, dobra te przekazała w wieczyste posiadanie                 Wawrzyńcowi Witanowskiemu

- Cicibór Duży (Kiszkowie/1583-?/kon. XVI w. - Radziwiłłowie) - w 1583 przekazana przez Mikołaja Kiszkę, wojewodę podlaskiego, żonie Barbarze z Chodkiewiczów, następnie (po śmierci Mikołaja seniora) własność Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego

- Grabanów (Kiszkowie - 1527/?-1583/Radziwiłłowie) - do 1583 Mikołaja Kiszki, woj. podlaskiego i jego zony Barbary z Chodkiewiczów

 

Charłampowiczowie

- Horodyszcze - w dawnej cerkwi  (kilkanaście lat temu przeniesionej do miejscowości Białka koło Parczewa) znajdował się, w lewym ołtarzu bocznym, wśród wot - z XVIII/XIX w., z Okiem Opatrzności, fundacji Cha[r]łampowiczowej 


Chrzanowscy

- Białka (Radziwiłłowie/1790-?/lata 30-te XIX w. - Wielopolscy) - do ok. 1820 notowano w tym miejscu młyn zw. Sielczyk, należący do folwarku Grabanów, wchodzący w skład hrabstwa bialskiego Radziwiłłów; od 1790 w zastawie u Chrzanowskiego

- Hrud (Radziwiłłowie - 1666/1779 i 1790-?) - wzmiankowany w 1779 i 1790, gdy wraz z folwarkiem Roskosz, należącym również do hrabstwa bialskiego Radziwiłłów, w zastawie u Chrzanowskiego

 

Colonna-Walewscy

- Woskrzenice - (Starżowie-Majewscy i Ramoccy (c.)/1891-?/1894 - Narkiewiczowie) - od 1891 właścicielem Wincenty Colonna-Walewski

 

Czapscy

- Dobratycze - na cmentarzu zachowany żeliwny nagrobek Marianny z Czapskich Kraszewskiej (zm. 1858)

 

Czartoryscy

- Horbów (Flemingowie - 1764/Kiernożyccy - 1786-96/1819-po 1831/Kirpiczowie) - w 1819 kupiony przez Adama Czartoryskiego, po powstaniu listopadowym skonfiskowany i nadany zasłużonemu dla władz zaborczych hr. Nieradowi Kirpiczowi

- Jakówki (Szujscy - XVI/?-1775-?/1790 - Przeździeccy), folwark - w 1775 folwark i wieś w posiadaniu Czartoryskich

- Terespol (Flemingowie - 1748/przełom XVIII/XIX w.-po 1831/Skarb Państwa), miasto - w 1771 odziedziczone przez Izabelę z Flemmingów Czartoryską (córkę poprzedniego właściciela), której mąż generał ziem podolskich Adam Kazimierz Czartoryski wyrobił w 1779 u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spóźniony przywilej lokacyjny; 1778 kolonia niemiecka ufundowała zbór ewangelicki; w                     1794 na gruntach pobliskiej wsi Polatycze miała miejsce zwycięska dla Rosjan bitwa wojsk rosyjskich pod dowództwem gen. A. Suworowa z oddziałami powstańczymi gen. Karola Sierakowskiego

                 - na przełomie XVIII/XIX w. stał się własnością ks. Czartoryskich;  ustanowienie w 1795 na Bugu granicy spowodowało upadek miasta, dopełniony pożarami 1814 i 1827; po powstaniu listopadowym przejęte na skarb państwa (po 1831), stało się własnością rządu

 

- Witoroż (Radziwiłłowie/Bielakowie/1820-?/Potoccy) - 1820 zakupiony prze Konstantego Adama Czartoryskiego i włączony do dóbr międzyrzeckich, zakupionych w 1844 przez Aleksandrę Augustową Potocką

- Żerocin (Opalińscy/?/Potoccy)

 

- Dołha - kolejna murowana cerkiew unicka z 1766 fundacji Augusta Czartoryskiego (spalona całkowicie w 1989); zachowana murowana dzwonnica z ok. 1766 (odbudowana po spaleniu w 1951)

- Drelów - do dziś zachowała się dawna cerkiew unicka z lat 1834-35, ufundowana przez księcia Konstantego Adama Czartoryskiego (konsekrowana w 1841) - murowana, klasycystyczna; w ogrodzeniu murowana dzwonnica z ok. 1835

                 - w Drelowie-Horodku drewniana cerkiew fundowana w 1760 przez ks. Mikołaja Waszyńskiego, w 1781 remontowana kosztem Adama Kazimierza Czartoryskiego (spalona 1896)

- Szóstka - w 1780 Czartoryscy kolatorami wzniesionej w 1758 cerkwi unickiej (nieistniejącej)

 

Czerniawscy

- Dobryń Duży (Mikutowie Sołtanowie - 1534/?-1599-?/Grecy/Miętowie/Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)/Brzostowscy; 1634) - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem                  i małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

 

Czetwertyńscy

- Dołha - w pocz. XVI w. fundacja cerkwi przez Czetwertyńskich

- Gnojno - pierwsza cerkiew p.w. św. Męczennicy Paraskiewy fundowana w pocz. XVI w. przez Czetwertyńskich, w 1592 jej uposażenie potwierdzone przez Hieronima (Jarosza) Niemirę

 

D
Daniłowiczowie

- Żerocin (ks. Zbarscy/?/Radziwiłłowie (z.)/Opalińscy) - 1638 i 1639 zastawiony przez Zofię z Tęczyńskich Daniłowiczową Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi

 

- Drelów - drewnianą cerkiew unicką p.w. Zaśnięcia N.P. Marii wzniesiono w 1653 z fundacji Zofii z Tęczyńskich Daniłowiczowej (niezachowana)

 

Dembińscy

- Bukowice (Połubińscy/1579-?/1594 - Kazanowscy (z.)/XVII w. - Warszyccy), folwark - od 1579 do rodu Dembińskich, w 1594 w zastawie dożywotnim u Samuela, Jan i Bartłomieja Kazanowskich

- Horodyszcze (Połubińscy - 1550/?/1612 - Koniecpolscy), zamek, miasto - własność Dembińskich, m.in. Walentego, kanclerza wielkiego koronnego

- Witulin (Połubińscy - 1558/Kopciowie/?/I ćw. XVII w.- Koniecpolscy) - dziedziczona przez córkę Maryny Lwowny Połubińskiej Mariannę, zamężną z Kasprem Dębińskim

 

Deskurowie

- Husinka (?) - we wsi pomnik poświęcony pamięci Joachima Jana Piotra Deskura (1703-1764) "właściciela majątku Husinka, emigranta francuskiego do polski w 1733 r., założyciela polskiej gałęzi rodu Descours/Deskur, podpułkownika regimentu pieszego Gwardii Francuskiej"

 

Dorohostajscy

- Terespol - (Sapiehowie - 1591/?-1614/Korona) - wieś Błotków własnością Krzysztofa Dorohostajskiego, marszałka W. Ks. Lit., od którego w 1614 nabył ją król Zygmunt III

 

Dulembowie

- Woroblin (Grotthusowie/1767-1814/Bryndzowie/Iwaszkiewiczowie (ż.)) - 1767 nabyta przez Józefa Dulembę, w rękach jego rodziny do 1814, odkąd właścicielami Joachim i Anna z Iwaszkiewiczów Bryndzowie

 

E

Ezofowicze

- Biała Podlaska (Ilinicze/1526-?/Kiszkowie/Radziwiłłowie), miasto, dwór - 1522 w skład dóbr Biała wchodziły wsie: Sitnik, Łukowce, Worgule i Grabanów, dziedziczone (po śmierci Jerzego Iwanowicza Ilinicza w 1526)  przez: Jana, Szczęsnego i Stanisława Iliniczów, Jadwigę zamężną z Janem Abramowiczem Ezofowiczem oraz Helenę (Hannę) zamężną z Piotrem Kiszką, woj. połockim, starostą                    żmudzkim; miasto przypadło Stanisławowi

              

F

Firlejowie

- Horodyszcze (Koniecpolscy/1625-?/XVII w. - Mogielniccy), zamek, miasto - 1625 przekazane przez Koniecpolskich Mikołajowi Firlejowi kasztelanowi wojnickiemu, staroście lubelskiemu, przyszłemu wojewodzie sandomierskiemu

- Gnojno (Warszyccy/1669-?/1700 - Sedlniccy) - w 1669 folwark zastawiony przez Stanisława Warszyckiego Mikołajowi Firlejowi

- Witulin (Koniecpolscy/1642-?/Sapiehowie) - 1642 Mikołaja Firleja, następnie jego zięcia podczaszego litewskiego Krzysztofa Sapiehy

- Zakalinki (Warszyccy/1669-?) - w 1669 zastawione Mikołajowi Firlejowi przez Stanisława Warszyckiego

 

Flemingowie

- Horbów (Radziwiłłowie - przed 1725/1755?/?-1764-?/1819 - Czartoryscy/Kiernożyccy) - w 1764 w rękach Jana Jerzego Fleminga, podskarbiego litewskiego

- Terespol (Pociejowie/1748-?/przełom XVIII/XIX w. - Czartoryscy), pałac, miasto - od 1748 rezydencja podskarbiego w. lit. Jana Jerzego Flemminga (ojca słynnej Izabeli Czartoryskiej); Flemming w latach 1753-71 rozbudował miasto na regularnym planie, sprowadził kolonistów i rzemieślników pochodzących z Niemiec i Szkocji i rozwinął tu ośrodek rzemiosła i handlu ściśle gospodarczo związany z                     Brześciem (wg. niektórych źródeł to wówczas wybudowano kościół, cerkiew unicką i zbór ewangelicki); Terespol liczył wtedy ponad 250 domów (ok. 2000 mieszkańców) i ze względu na murowaną zabudowę uchodził za jedno z najpiękniejszych miast nie tylko na Pd. Podlasiu

                  - 1764 w trakcie rozruchów związanych z bezkrólewiem spalony przez prywatne wojska księcia Karola Stanisława Radziwiłła

                  - w 1771 odziedziczone przez Izabelę z Flemmingów Czartoryską, której mąż generał ziem podolskich Adam Kazimierz Czartoryski wyrobił w 1779 u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spóźniony przywilej lokacyjny; 1778 kolonia niemiecka ufundowała zbór ewangelicki; w 1794 na gruntach pobliskiej wsi Polatycze miała miejsce zwycięska dla Rosjan bitwa wojsk rosyjskich pod                     dowództwem gen. A. Suworowa z oddziałami powstańczymi gen. Karola Sierakowskiego; na przełomie XVIII/XIX w. Terespol stał się własnością ks. Czartoryskich.

 

                    - kolejna cerkiew 1745 opatrzona funduszem przez Ludwika Konstantego Pocieja a wybudowana przez Jana Jerzego Flemminga (niezachowana)

                    - rezydencja J. Flemminga znajdowała się we wsch. krańcu miasta, w pobliżu Bugu, usytuowana prostopadle do gościńca brzeskiego

 

Frankowscy

- Horodyszcze (Butlerowie/1809-1915/Horodyscy), miasto (trata praw miejskich 1869; wg. innych źródeł - w 1879), pałac (budowa) - od 1809 do 1915 w posiadaniu Frankowskich

                   - zachowany klasycystyczny, murowany pałac wzniesiony w latach po 1818 - przed 1828 dla Juliana Frankowskiego, prawdopodobnie zaprojektowany przez A. Corazziego

                   - ponadto zabudowania folwarczne współczesne pałacowi, murowane, klasycystyczne (zachowane resztki czworaka i nikłe pozostałości kuźni podcieniowej)

                   - drewniana cerkiew unicka z 1760 z fundacji Potockich został gruntownie odnowiona po 1811 staraniem Jana Frankowskiego (kilkanaście lat temu przeniesiona do miejscowości Białka koło Parczewa)

                   - w tejże cerkwi znajdował się, w lewym ołtarzu bocznym, wśród wot - z z pocz. XIX w. z inicjałami fundatora F.D., zapewne Dionizego Frankowskiego, właściciela Horodyszcza po 1811 

 

G
Gierkiewiczowie

- Cicibór Duży (Pereszywkinowie/przed 1914-39), dwór - przed 1914 nabyta przez Kazimierza Gierkowicza i w posiadaniu tej rodziny do 1939


Gintasowie

- Bukowice (Wężykowie - XIX w./?), dwór, folwark - własność Gintasów

 

Głowaccy

- Huszcza - w kościele fioletowy ornat XIX/XX w., z rosyjskiego brokatu ze złotą krzyżową kolumną, z motywem grubej liściastej wici i hierogramem IHS na skrzyżowaniu ramion, z napisem dot. ofiarowania przez Jana i Ludwikę z Namolników Głowackich

 

Gniewoszowie

- Gnojno - kolejna cerkiew unicka (niezachowana) zbudowana w 1633 z fundacji Stanisława Niemiry, kasztelana podlaskiego i jego zony Ewy Gniewoszówny, starościanki latowickiej

 

Gosiewscy

- Terespol (Brzostowscy - 1667/koniec XVII w.-?/Słuszkowie/1708 - Pociejowie), miasto - w końcu XVII w. właścicielem kasztelan wileński i hetman polny litewski Józef Bogusław Słuszka, który na gruntach wsi Błotków w latach 1694-97 lokował miasto na prawie magdeburskim; nazwał je Terespolem na cześć żony Teresy z Gosiewskich (z gr. - "miasto Teresy")

                 -  parafia erygowana 1697, wówczas wzniesiony drewniany kościół z fundacji Józefa Bogusława Słuszki i jego żony Teresy z Gosiewskich, do 1797 administrowany przez dominikanów (dla których ufundowano również klasztor), usytuowany naprzeciw rezydencji, po pd. stronie traktu brzeskiego; całkowicie spłonął 1827

 

Gosławscy

- Droblin (Henklowie-1776/?-przed 1834-?/od 1850 - Wężykowie) - przed 1834 własność Wojciecha Gosławskiego

- Jakówki (Przeździeccy - 1790/?-przed 1834-?/III ćw. wieku XIX - Modzelewscy), folwark - przed 1834 Wojciecha Gosławskiego

 

Górscy

- Dołha - na cmentarzu nagrobki : Jana i Leokadii Górskich (zm. 1851), Grzegorza Górskiego (proboszcza parafii unickiej Dołha, zm. 1857) i jego syna - klasycystyczne z elementami neogotyku, piaskowcowe, w formie prostopadłościennych steli

 

Grabowscy

- Grabanów (Popławscy - 1822/?/koniec XIX w. - Szulcowie), dwór (budowa), folwark - w 1822 r. nabyty przez Popławskiego, wkrótce potem własność Grabowskich

                - zachowany murowany klasycystyczny dwór z lat 60-tych. XIX w. (po 1860 w miejsce dawnego drewnianego), wzniesiony dla Grabowskich być może wg. projektu Franciszka Jaszczołda; zachował się też park krajobrazowy (zapewne po 1860)

- Horbów (Łuzeccy - 1674/?-1708-?/1721 - Pełkowie), dwór - w 1708 dzierżawiony od Łuzeckich przez Krzysztofa Grabowskiego, sędziego brzeskiego - wówczas odnotowany drewniany dwór; w 1721 odsprzedany przez właścicieli

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym stela z piaskowca Seweryna Grabowskiego (zm. 1882), dziedzica dóbr Koszoły

 

- Dobratycze - na cmentarzu zachowany nagrobek Franciszka Grabowskiego i jego żony Zofii z Lutosławskich (zm.1854), żeliwny, w formie krzyża

- Tuczna - w kościele kielich o charakterze barokowym, z cechą złotnika warszawskiego Karola Malcza, wg inskrypcji 1843 sprawiony przez Wandę Grabowską, gładki, z pateną


Granatowiczowie

- Chotyłów (Nieprzeccy - 1808/?-1823-?/1840 - Mańkowscy), folwark - ok. 1823 własność Jana Granatowicza


Grecy

- Cieleśnica (Wojnowie - 1576/?/1610 - Radziwiłłowie) - własność Jerzego Greka

- Dobryń Duży (Łozkowie/1534-1680-?/Mikutowie Sołtanowie/Miętowie/Czerniawscy/Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)/Brzostowscy; 1840) - po śmierci w 1534 Andrzeja Borysowicza Łozka, właściciela Dobrynia, majątek przeszedł do Mikutów Sołtanów i spokrewnionych z nimi Greków; wg. instrukcji danej posłom woj. brzeskiego na sejm warszawki w roku 1597 "prosić mają za J. Panem Janem                  Grekiem, z uczestnikami jego o komisję, aby komisarze wyjechawszy oglądali, jak wiele gruntów odeszło od imienia ich dobryńskiego do dóbr J. Kr. Mości sioła Małaszewicz, do starostwa brzeskiego należących";

                - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem i małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i                  

                Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

                - 1654 - Mikołaja Greka; właścicielem drugie połowy Dobrynia jest w 1680 Piotr Stanisław Grek, podczaszy brzeski

 

Grotthusowie

- Woroblin (Ilinicze/Kuczkowie/Łazuccy/1752-?/1767 - Dulembowie), dwór - od 1752 w posiadaniu Jana Grotthusa; pierwszy dwór wzniesiony w 1758 dla Jana Grotthusa


Gruszeccy

- Cicibór Duży (Radziwiłłowie - koniec XVI w./1790 - Bp łuccy/Turscy (z.)/1820-?/po 1875 - Budziszewscy), dwór (budowa) - w 1820 nabyta wraz z Terebelą przez Kaspra Gruszeckiego, wówczas budowa nowego dworu

                - dwór zbudowano po 1820, zniszczony został w 1939 i 1944; pozostałości parku krajobrazowego z I poł. XIX w.

 

Gułtowscy

- Zakalinki (Sobiescy - 1601/?-1616/Warszyccy) - w 1616 Jadwiga Katarzyna Gułtowska zrzekła się ich na rzecz Warszyckich

 

H
Hajdukowscy

- Dąbrownica Mała (1878; Kozłowscy/?/Błociszewscy; 1907) - własność Władysława Hajdukowskiego


Hemplowie

- Choroszczynka (Not. 1570/?-1883-?) - w 1883 własność Józefa Hempla

 

Henklowie

- Droblin (Hińczowie/1776-?/przed 1834 - Gosławscy) - w 1776 kupiona przez Józefa Henkla

 

Hińczowie

- Droblin (Szlachta zagrodowa/XVI w.-?/1776 - Henklowie) - założony XVI w., 1570-80 notowano tu młyn; w XVI w. właścicielem byli Hińczowie (m.in. 1570 - Stanisław)

 

Hohenlohe-Schillingfürst

- Sitnik (Radziwiłłowie/?-1889-?) - w 1889 własność Marii z Radziwiłłów Hohenlohe-Schillingfürst

 

ks. Holszańscy

- Stary Bubel (założony na przełomie XIII/XIV w./?-XV/XVI-1512/Bp łuccy) - XV/XVI w. w posiadaniu książąt Holszańskich, w 1512 nadany przez bpa łuckiego Pawła Algimunta Holszańskiego na uposażenie diecezji  łuckiej

 

Horbowscy

- Horbów (Borsowiczowie i Zarankowie/?-XV/XVI w.-1601/Sapiehowie) - w XV/ XVI w. współwłasność skoligaconych rodów Zaranków herbu „Korczak" (gniazdo rodziny) i Horbowskich; w 1519 proces braci Bohusza, Maćka i Jana Zaranków przeciw ich stryjowi Janowi Horbowskiemu o zabór ponad połowy wspólnych dóbr Horbów i Lechuty; w 1601 sprzedana przez Przecława

               Horbowskiego, pisarza grodzkiego brzeskiego i jego żonę Katarzynę, Andrzejowi Sapiesze

               - w 1516 zbudowany kościół p.w. śś. Jana Ewangelisty, Mikołaja i Barbary - wówczas sprowadzony przez Jana Horbowskiego obraz Matki Boskiej Łaskawej, następnie uznany za cudowny; kolejny drewniany kościół 1617 fundacji Przecława Horbowskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego i jego żony Katarzyny (spłonął w 1741)

 

Hornostajowie

- Terespol (Sapiehowie - 1512/?/1591 - Sapiehowie) - wieś Błotków własnością Iwana i Hieronima Hornostajów (Hronostajów?)

 

Horodyscy

- Horodyszcze (Frankowscy - 1915/?-1944/Właściciel prywatny), pałac - do 1945 (do 1944?) Horodyskich

 

Hryckiewiczowie

- Zalutyń (Ilkowscy/?/1836 - Sadowscy), folwark - Marcina Hryckiewicza

 

I
Ilinicze

- Biała Podlaska (Zabrzezińscy/1508-1568/1583/Ezofowicze/Kiszkowie/Radziwiłłowie), miasto, dwór -  od 1508 własność Jerzego Iwanowicza Ilinicza (wg niektórych źródeł to on nadał osadzie prawa miejskie), starosty brzeskiego (zm. 1526); 1522 w skład dóbr Biała wchodziły wsie: Sitnik, Łukowce, Worgule i Grabanów, dziedziczone przez: Jana, Szczęsnego i Stanisława Iliniczów, Jadwigę zamężną z                Janem Abramowiczem Ezofowiczem oraz Helenę (Hannę) zamężną z Piotrem Kiszką, woj. połockim, starostą żmudzkim; miasto przypadło Stanisławowi, po którego śmierci 1536 podzielone pomiędzy Piotra Kiszkę i Szczęsnego Ilinicza, następnie jego syna Jerzego Ilinicza, woj. brzesko-lit; pod wpływem jego protektora, Mikołaja Radziwiłła „Czarnego", od ok. 1550 ośrodkiem kalwinizmu,

              propagowanego przez Hieronima Piekarskiego i Jana Falconiusa, a następnie ośrodek arianizmu; po śmierci Jerzego Ilinicza 1583 jego cześć odziedziczył Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" (wg innych źródeł - w 1568?, wówczas wzmiankowany w testamencie Jerzego Ilinicza dwór nad Krzną)

               - Jerzy Iwanowicz Illinicz 1522-25 ufundował tu pierwszy kościół p.w. Panny Marii i św. Jadwigi i nadał mu wieś Grabanów oraz dziesięcinę z miasta Białej

 

- Dokudów (Sapiehowie - 1600/?/1631 - Radziwiłłowie), miasto - przed Radziwiłłami Dokudów należał do dóbr bialskich, które były własnością Iliniczów

- Grabanów (?-1522-?/1527 - Kiszkowie) -  w XVI w. w posiadaniu Iliniczów i Kiszków, wzmiankowany w 1522 jako uposażenie kościoła św. Anny w Białej, nadanego przez Jerzego Iwanowicza Ilinicza; od ok. 1527 własność Heleny (Hanny) z Iliniczów i Piotra Kiszków

- Huszlew (Zabrzezińscy/?/Kiszkowie; pocz. XVII w.) - przejęli dobra po Zabrzezińskich, a po nich - Kiszkowie

- Sokule (pocz. XVI w.-?/Radziwiłłowie) - wieś bojarska osadzona w początkach XVI w. przez Ilinicza

- Woroblin (XV w./?-poł. XVIII w./Kuczkowie/Łazuccy/Grotthusowie) - istniał już w XV w.; do poł. XVIII w. współwłasność Iliniczów, Kuczków i Łazuckich

- Woroniec (Nasutowie - XV/?/1567-79 - Radziwiłłowie; XVII w. -Witanowscy?) - w XV w. własność Jana Nasuty, następnie jako posag jego córki Anny własność Jerzego Ilinicza

- Woskrzenice (1510-1568/Sapiehowie (z.)/Kawęczyńscy) - w 1510 nadana Jerzemu Iliniczowi, staroście brzeskiemu; od 1527 własność jego syna Szczęsnego, 1540 w zastawie Pawła Sapiehy, 1568 darowana Pawłowi Kawęczyńskiemu przez Jerzego Ilinicza

 

Ilkowscy

- Zalutyń (Bogusławscy - 1773/?/Hryckiewiczowie), folwark - część należąca do Bogusławskich, zapewne poprzez małżeństwo, przeszła w posiadanie Ilkowskich


Irzykiewiczowie

- Cieleśnica (Cieleśniccy - 1528/?/Wojnowie-Cieleśniccy/1576 - Wojnowie) - podział majątku między Cieleśnickich, Wojnów-Cieleśnickich i Irzykowiczów

 

Iwaniccy

- Biała Podlaska - przy ul. Narutowicza 8 tzw. kamienica "Pod wieszczami" - murowana, w stylu neorenesansu francuskiego, z 1898, proj. arch. Karol Iwanicki; pierwotnie własność arch. Karola Iwanickiego, od 1904 Romana Rosińskiego

 

Iwaszkiewiczowie

- Woroblin (Dulembowie/1814-?/Bryndzowie; 1858) - 1814 właścicielami (od Dulembów) Joachim i Anna z Iwaszkiewiczów Bryndzowie

 

Izdebscy

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym stela z piaskowca Marianny z Mańkowskich Izdebskiej (zm. 1882)

 

Iżyccy

- Huszlew - Jeremi Woroniecki (1804-1877, dziedzica Huszlewa, fundatora miejscowego kościoła) żonaty był z Felicją Iżycką

 

J

Jabłonowscy

- Wisznice (Sapiehowie - 1511/?-1801/Malscy/Nowomiejscy (ż.)), miasto- przez Teofilę z Jabłonowskich Sapieżynę krajczynię litewską i jej syna Aleksandra dobra wisznickie sprzedane w 1801 Błażejowi i Annie z Nowomiejskich Malskim

               - pierwszy kościół wzniesiony 1751 (?), restaurowany po 1796 staraniem Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny (następny z 1873)

 

Jabłońscy

- Woskrzenice (Bykowscy i Buharowie (ż.)/1865-?/1873 - Starżowie-Majewscy), dwór - od 1865 właścicielem Ludwik Jabłoński

- Zalutyń (Sadowscy/1890-?/1896 - Parchomeńkowie), dwór, folwark - 1890 kupiony przez Aleksandra Jabłońskiego

 

Jeleszukowie

- Wólka Krzymowska - w 1907 wzniesiona murowana kaplica fil. p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z fundacji Jana Jeleszuka (zachowana do dziś)

 

Józefowiczowie

- Zalutyń (Bogusławscy/1773-1825/Sadowscy), folwark - 1773 część dóbr Jerzego Bogusławskiego okupili Samuel i Urszula z Łosiów Józefowiczowie, ok 1822 odziedziczona przez Dawida Józefowicza, który sprzedał ją w 1825 Kajetanowi Sadowskiemu

 

K
Kahanowie

- Dąbrownica Mała (Pietraszewscy/1878-?/Kozłowscy; 1907) - zadłużony majątek został nabyty w 1878 w drodze licytacji przez Zysie Kahana  i odsprzedany Stanisławowi Kozłowskiemu

 

Kałuszyńscy

- Białka (Wielopolscy/1920-?), folwark - w 1920 parcelacja folwarku zwanego odtąd Białką, cześć gospodarczą nabył wówczas Wacław Kałuszyński


Kapłonowie

- Dąbrownica Duża (Tatarzy/?-1905-?) - w 1905 własność Mowszy Kapłona
 

Kawęczyńscy

- Woskrzenice - (Ilinicze/1568-?/koniec XVI w.- Radziwiłłowie) - 1568 darowana Pawłowi Kawęczyńskiemu przez Jerzego Ilinicza


Kazanowscy

- Bukowice (Dembińscy - 1579/1594-?/XVII w. - Warszyccy), folwark - od 1579 do rodu Dembińskich, w 1594 w zastawie dożywotnim u Samuela, Jan i Bartłomieja Kazanowskich

 

Kiernożyccy

- Horbów (Flemingowie - 1764/1786-96/1819 - Czartoryscy) - ok. 1786-96 dzierżawcą Kiernożycki

 

Kijowscy

- Biała Podlaska -  przy ul. Narutowicza 21 eklektyczna, murowana tzw. "Kamienica Kijowskiego" z końca w. XIX; wzniesiona jako kamienica czynszowa przez przedsiębiorcę budowlanego Kijowskiego


Kiszkowie

- Biała Podlaska (Ilinicze/Ezofowicze/1536-1594/Chodkiewiczowie (ż.)/Radziwiłłowie), miasto, dwór - 1522 w skład dóbr Biała wchodziły wsie: Sitnik, Łukowce, Worgule i Grabanów, dziedziczone (po śmierci Jerzego Iwanowicza Ilinicza w 1526)  przez: Jana, Szczęsnego i Stanisława Iliniczów, Jadwigę zamężną z Janem Abramowiczem Ezofowiczem oraz Helenę (Hannę) zamężną z Piotrem Kiszką, woj.                   połockim, starostą żmudzkim; miasto przypadło Stanisławowi, po którego śmierci 1536 podzielone pomiędzy Piotra Kiszkę; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" w 1594 odkupił część miasta należącą do spadkobierców Kiszków (od Barbary z Chodkiewiczów?), stając się właścicielem całego miasta (część Illiniczów odziedziczył w 1583; wg innych źródeł - w 1568)

- Bordziłówka (I poł. XVI w.-1594/Chodkiewiczowie (ż.)/Witanowscy), folwark - wieś (jako Borzyłówka) wymieniano już w dokumentach z I poł. XVI w.; obok wsi był wówczas folwark Borzyłowa Wola, będący własnością wojewody podlaskiego Mikołaja Kiszki (1587) i wybudowany przez niego młyn na Klukówce; w 1594 wdowa po nim, Barbara Kiszka, dobra te przekazała w wieczyste posiadanie                 Wawrzyńcowi Witanowskiemu

- Cicibór Duży (Oleńscy - 1580/?-1583/Chodkiewiczowie (ż.)/?/kon. XVI w. - Radziwiłłowie) - w 1583 przekazana przez Mikołaja Kiszkę, wojewodę podlaskiego, żonie Barbarze z Chodkiewiczów, następnie (po śmierci Mikołaja seniora) własność Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego

- Grabanów (Ilinicze/1527-?/Chodkiewiczowie (ż.)/koniec XVI w. - Radziwiłłowie) - w XVI w. w posiadaniu Kiszków, od ok. 1527 własność Heleny (Hanny) z Iliniczów i Piotra Kiszków, do 1583 Mikołaja Kiszki, woj. podlaskiego i jego zony Barbary z Chodkiewiczów, a następnie Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego

- Huszlew (Ilinicze/?/pocz. XVII w. - Mleczkowie) - przejęli dobra po Iliniczach

- Worgule (?/Radziwiłłowie)

 

Kłobuccy

- Woskrzenice - (Radziwiłłowie - po 1648/?-1775 i 1790-?/pocz. XIX w. - Bykowscy), dwór  - 1775 i 1790 dzierżawiona przez Kłobockiego (od Radziwiłłów?)

 

Kobielscy

- Stary Bubel - w 1749 cerkiew unicka z 1740 r. p.w. św. Jana Ewangelisty uposażona  przez Antoninę Kobielską (zachowana do dziś)

 

Koganowie

- Biała Podlaska - 1901-1903 wzniesione koszary Heleny z Koganów Łysakowskiej

 

Komorowscy herbu Korczak

- Zalutyń (Rosyjski Bank Włościański - 1897/?-lata 20-te-?), dwór (rozbudowa), folwark - w latach 20-tych XX w. właścicielem Stanisław Komorowski;

               - rozbudował w latach 20-tych istniejący dwór; ryzalit dworu zwieńczony pełna attyką, w której na osi kartusz z herbem Korczak Komorowskich pod koroną hrabiowską

 

Konieccy

- Korczówka - istniała tu drewniana unicka cerkiew fundacji Konieckich, notowana w 1726 i 1775 (spalona w latach 50-tych XX w.)

 

Koniecpolscy

- Horodyszcze (1550; Dembińscy/1612-1625/Firlejowie), zamek,  miasto - zapewne od 1612 Koniecpolskich; 1625 przekazane przez Koniecpolskich Mikołajowi Firlejowi kasztelanowi wojnickiemu

- Witulin (Połubińscy/Kopciowie/Dembińscy/I ćw. XVII w.-?/1642 - Firlejowie) - część dóbr Horodyszcze, należących od I ćw. XVIII w. do Koniecpolskich


Kopciowie

- Cicibór Duży (Zabrzezińscy - pocz. XVI w./?-1577-?/1580 - Oleńscy) - 1577 Piotrowej Kopciowej

- Witulin (Połubińscy/?-1558-?/Dembińscy/I ćw. XVII w.- Koniecpolscy) - wzmiankowany już w 1558 pod nazwą Witulino jako własność Iwana Wasylewicza Połubińskiego i Maryny Lwowny Połubińskiej, żony Iwana Kopcia, dziedziczona potem przez jej córkę Mariannę, zamężną z Kasprem Dębińskim

- Woskrzenice - w 1678 wzniesiona kolejna cerkiew unicka (niezachowana) z fundacji Jana Karola Kopcia, wojewody połockiego i jego żony Lukrecji Marii ze Strozzich 1° v. Dominikowej Mikołajowej Radziwiłłowej.

 

Kossowscy

- Polubicze - w kościele obraz Matka Boska Częstochowska, II poł. XIX w., malowany na desce, darowany po 1921 przez rodzinę Tomasza i Józefa Kossowskich, zesłańców na Sybir


Kozłowscy

- Dąbrownica Mała (Kahanowie - 1878/?/Hajdukowscy; 1907) - przez Zysie Kahana odsprzedany Stanisławowi Kozłowskiemu

 

Krasińscy

- Tuczna - we wsi murowany, eklektyczny, z elementami neogotyckimi i neoromańskimi kościół p.w. św. Anny; wzniesiony staraniem i kosztem Róży z Potockich Władysławowej Krasińskiej dla parafian skasowanej w 1875 parafii w Kodniu, skąd przeniesiono większość wyposażenia z zamkniętego kościoła św. Anny.; zbudowany 1879-82 wg proj. Maksymiliana Pawłowskiego z 1878

 

Kraszewscy

- Wisznice (Malscy/Nowomiejscy (ż.) - 1801/?/1835 - Sosnowscy), miasto - odziedziczone przez Zofię z Malskich Janową Kraszewską, chorążynę prużańską

               - na cmentarzu pochowani: Anna z Nowomiejskich i Błażej Malscy (dziadkowie Józefa Ignacego Kraszewskiego), Konstancja z Morochowskich Nowomiejska, matka Anny (prababka pisarza), córka Anny i Błażeja, Zofia z Malskich Kraszewska, chorążyna prużańska (matka J.I.K),  bracia pisarza Lucjan i Kajetan Kraszewscy oraz ostatni prawnuk Kajetana - Janusz Kraszewski               

               (zmarły w latach  60-tych XX w.)

 

- Dobratycze - na cmentarzu zachowany żeliwny nagrobek Marianny z Czapskich Kraszewskiej (zm. 1858)

 

Kronsztejnowie

- Biała Podlaska - po 1903 wzniesione tzw. koszary Kronsztejna

 

Kuczkowie

- Woroblin (XV w./?-poł. XVIII w./Ilinicze/Łazuccy/Grotthusowie) - istniał już w XV w.; do poł. XVIII w. współwłasność Iliniczów, Kuczków i Łazuckich

 

Kulczyccy

- Makarówka - w kościele tabliczka epitafijna Jacka Joachima Kulczyckiego (zm. 1851), z blachy

 

Kuszelewscy

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym stela z piaskowca Józefa Kuszelewskiego (zm. 1876)

 

L

Leszczyńscy

- Hanna (Bohowitynowie - 1529/?-XVII/XVIII w.-?/? - Radziwiłłowie) - wg niektórych źródeł w okresie XVII/XVIII w. miasto w dobrach sławatyckich rodu Leszczyńskich a dopiero następnie własność Radziwiłłów (wg. innych - od XVII w. własność Radziwiłłów)
 

Lipkowie

- Tuczna - w kościele tabernakulum kopułowe, ujęte parą kolumienek o spiralnych trzonach, w zwieńczeniu rzeźba baranka, drzwiczki przerobione 1971-82, po bokach ołtarza rzeźby śś. Piotra i Pawła, neoklasycystyczne, koniec XIX w., fundacji S. Zieleźnickiego i Pawła Lipki z Tucznej

 

Lipińscy

- Dobratycze (Sapiehowie - 1579/1856-?) - od 1856 własność Lipińskich

 

Litwiniukowie

- Mokrany - zachowany drewniany krzyż "wystawiony przez Łukasza Litwina-Litwiniuka (1853-1937) w 1905 na pamiątkę ogłoszenia carskiego ukazu o swobodzie wyznania"

 

Lutosławscy

- Dobratycze - na cmentarzu zachowany nagrobek Franciszka Grabowskiego i jego żony Zofii z Lutosławskich (zm.1854), żeliwny, w formie krzyża

 

Ł

Łazuccy

- Woroblin (XV w./?-poł. XVIII w./Ilinicze/Kuczkowie/Grotthusowie) - istniał już w XV w.; do poł. XVIII w. współwłasność Iliniczów, Kuczków i Łazuckich

 

Łobaczewscy

- Dąbrownica Mała (1878; Błociszewscy/?-1907) - własność Dymitra Łobaczewa, który w 1907 dokonał parcelacji

 

Łosiowie

- Zalutyń (Bogusławscy/1773-1822/Józefowiczowie), folwark - w 1773 od Jerzego Bogusławskiego Samuel i Urszula z Łosiów Józefowiczowie odkupili część majątku; ok 1822 odziedziczona przez Dawida Józefowicza


Łozkowie

- Dobryń Duży (XV w.-1534/Mikutowie Sołtanowie/Grecy) - w wieku XV w. własność Łozków,  wieku XVI ośrodek dóbr Łozków (Łozów, Łożków, Łozowieckich - od gniazda ich Łozowic nad Bugiem; dokumenty stwierdzają, że już w 1507 roku był tu zamek obronny); jeden z nich, Fedko, ożeniwszy się w Kijowszczyźnie, osiadł w Rożowie; potomkiem jego był Borys, którego synowie Andrzej,                Olechno i Jachno zaraz po śmierci ojca (1507 rok) podzielili się majątkami. Andrzejowi dostał się Dobryń pod Brześciem, z dworem Chytnicą i wsiami do niej należącymi; ów Andrzej Borysowicz Łozka, właściciel Dobrynia, umarł w 1534 roku, jako wojski brzeski -  majątek przeszedł do Mikutów Sołtanów i spokrewnionych z nimi Greków

 

Łubieńscy

- Kolano - zachowany murowany pałac Łubieńskich z poł. XIX w. w stylu neogotyku angielskiego i pozostałości parku

 

Ługowscy

- Zagościniec (?-...), dwór - w okresie międzywojennym był własnością Marii Ługowskiej, obecnie dwór jest własnością prywatną tej rodziny

 

Łuzeccy

- Horbów (Rusieccy/Szujscy (ż.)/?-1674-1721/Grabowscy (dz.)/Pełkowie) - w 1674 właścicielem Tomasz Kazimierz Łuzecki, w 1708 oddany w dzierżawę Krzysztofowi Grabowskiemu; w 1721 odsprzedany przez Stanisława Wincentego Łuzeckiego Michałowi Pełce

               - w 1687 potwierdzony fundusz cerkwi unickiej (wzniesionej po 1516, nieistniejącej) przez Tomasza Kazimierza Łuzeckiego

 

Łysakowscy

- Biała Podlaska - 1901-1903 wzniesione koszary Heleny z Koganów Łysakowskiej

 

M
Malscy

- Wisznice (Sapiehowie/Jabłonowscy (ż.)/1801-?/Nowomiejscy (ż.)/Kraszewscy/1835 - Sosnowscy) miasto - przez Teofilę z Jabłonowskich Sapieżynę krajczynię litewską i jej syna Aleksandra dobra wisznickie sprzedane w 1801 Błażejowi i Annie z Nowomiejskich Malskim, odziedziczone następnie przez Zofię z Malskich Janową Kraszewską, chorążynę prużańską

               - na cmentarzu pochowani: Anna z Nowomiejskich i Błażej Malscy (dziadkowie Józefa Ignacego Kraszewskiego), Konstancja z Morochowskich Nowomiejska, matka Anny (prababka pisarza), córka Anny i Błażeja, Zofia z Malskich Kraszewska, chorążyna prużańska (matka J.I.K)

 

Maniszewiczowie

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym nagrobek Rocha Maniszewicza (zm. 1866), granitowy postument zwieńczony krzyżem

 

Mańkowscy

- Chotyłów (Granatowiczowie - 1823/?-1840-?/Ruttie; 1905), folwark - 1840 własność Erazma Mańkowskiego

- Dąbrownica Mała (Romanowscy - 1815/?/1854 - Ruttie) - w posiadaniu Erazma Mańkowskiego

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym stela z piaskowca Marianny z Mańkowskich Izdebskiej (zm. 1882)

 

Mazanowscy

- Gnojno -  na pn.-wsch. od cmentarza kościelnego żeliwny nagrobek ks. Antoniego Mazanowskiego (zm. 1866), ostatniego proboszcza unickiego i jego żony Marii z Pawłowiczów (zm. 1845); w formie steli, z ażurowym krzyżem i figurą anioła

 

Mierzejewscy

- Motwica (Sapiehowie/kon. XVIII w.-?/pocz. XIX w. - Borowscy) - w końcu XVIII w. od Sapiehów kupił ją Józef Mierzejewski

               - zachowana dawna murowana cerkiew unicka z lat 1796-98 z fundacji Józefa Mierzejewskiego, jak się przypuszcza wg. projektu Jakuba Kubickiego

 

Mierzeńscy

- Polubicze (Połubińscy - 1503/?-1905-?), dwór - w 1905 należały do Alfreda Mierzeńskiego

 

Miętowie

- Dobryń Duży (Mikutowie Sołtanowie - 1534/?-1599-?/Grecy/Czerniawscy/Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)/Brzostowscy; 1634) - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anna oraz Krzysztofem                Zwierzem i małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)


Michałowscy

- Bukowice (Warszyccy - XVII w./?/1688 - Pieniążkowie), dwór, folwark - własność Pawła Kazimierza Michałowskiego

               - druga cerkiew unicka wzniesiona przez Pawła Kazimierza Michałowskiego w 1684 (niezachowana)

               - 1683 w miejscowym dworze przechowywany był kamienny wizerunek Matki Boskiej, znaleziony podobno przez pasterzy w Leśnej, gdzie właściciel Bukowic ufundował kościół i uposażył wsiami: Leśną, Klukowszczyzną i Grzegowszczyzną (wydzielonymi z dóbr Bukowice)


Mikutowie Sołtanowie

- Dobryń Duży (Łozkowie/1534-?/Grecy/Miętowie/Czerniawscy/Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)/Brzostowscy; 1634) - po śmierci w 1534 Andrzeja Borysowicza Łozka, właściciela Dobrynia, majątek przeszedł do Mikutów Sołtanów i spokrewnionych z nimi Greków; w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między               

               współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem i małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

 

Mleczkowie

- Huszlew (Kiszkowie/?-pocz. XVII w.-?/1675 - Szujscy) - na początku XVII w. znajdował się w rękach Mleczków i stanowił jedną z ich siedzib; w 1666 dobrami władał Wojciech Emeryk Mleczko - starosta mielnicki i łosicki, a od 1675 wojewoda podlaski; po bezpotomnej śmierci Wojciecha Mleczki dobra przeszły na Izabellę Mleczkównę, podkomorzankę drohicką, żonę Krzysztofa Szujskiego

               - pierwotny kościół drewniany ufundowany w 1666 przez Annę Marię z Opalińskich i Wojciecha Emeryka Mleczko; przeniesiony ok. 1700 do Mostowa

 

Młodzianowscy

- Droblin (Przesmyccy - 1895/?-1906/Tuklascy-Nielubowiczowie), dwór - do 1906 własność Wacława Młodzianowskiego

 

Młożewscy

- Dobryń Duży (Witanowscy/1687-?/1771 - Witanowscy) - w 1687 Konstanty Mikołajewicz Witanowski, pisarz grodzki brzeski, zapisuje żonie Helenie Młożewskiej połowę wsi Dobrynia

- Horbów (Sapiehowie - 1601/?-1638-?/przed 1675 - Turowscy) - własność Młożewskich - Krzysztofa i Zygmunta (wzmiankowana 1638)

               - 1655 Marianna Młożewska, żona Zygmunta, funduje szpital z kaplicą

 

Moczulscy

- Motwica (pocz. XIX w.; Bontani/?/Wołłowiczowie), dwór - w ciągu XIX w. własność Moczulskich

               - zachowany nagrobek Feliksa Moczulskiego (zm. 1850), dziedzica Motwicy, z herbem Cholewa zmarłego w zwieńczeniu

 

Modzelewscy

 - Jakówki (Gosławscy - przed 1834/?-III ćw. wieku XIX-?/1888 - Platerk-Zyberkowie), folwark - w III ćw. wieku XIX Jana Modzelewskiego (zm. 1870)

 

Mogielniccy

- Horodyszcze (Firlejowie - 1625/XVII w.-?/przed 1730 - Potoccy), miasto - zapewne jeszcze w XVII w. przechodzi do Mogielnickich

 

Morochowscy

- Wisznice - na cmentarzu pochowana Konstancja z Morochowskich Nowomiejska, matka Anny z Nowomiejskich Malskiej (prababka Józefa Ignacego Kraszewskiego)

 

N

Najdychorowie

- Huszcza - w kościele neorenesansowy kielich z  1906, ofiarowany przez Konrada, Jana i Teklę Najdychorów oraz Mariannę Parolukowicz, z cechą firmy Berger-Nesme z Lyonu z lat 1889-1924 i eksportową francuską, na stopie emaliowane plakietki z popiersiami Chrystusa, Marii, św. Piotra i św. Józefa

 

Namolnikowie

- Huszcza - w kościele fioletowy ornat XIX/XX w., z rosyjskiego brokatu ze złotą krzyżową kolumną, z motywem grubej liściastej wici i hierogramem IHS na skrzyżowaniu ramion, z napisem dot. ofiarowania przez Jana i Ludwikę z Namolników Głowackich

 

Narkiewiczowie

- Woskrzenice - (Colonna-Walewscy/1894-?/1910 - Staniszewscy), pawilon - 1894 właścicielem gen. rosyjski Antoni Narkiewicz

              - zachowany pawilon ogrodowy, zapewne ok. 1893-94, w stylu gotyku angielskiego

 

Nasutowie

- Biała Podlaska (1428/1430-1499/Zabrzezińscy), miasto, dwór - 1430 własność Mikołaja Nasuty (wg innych źródeł - pierwsze wzmianki o Białej pochodzą z 1428, kiedy to Mikołaj Nasuta otrzymał od księcia Witolda „dwór w Białej w powiecie brzeskim"), następnie jego syna Jana, namiestnika brzeskiego i starosty grodzieńskiego; odziedziczona przez córkę Jana, Annę, zamężną z Janem Juriewiczem               Zabrzezińskim (zm. 1508), który 1499 uzyskał od w. ks. lit. Aleksandra potwierdzenie nadania wszystkich dóbr po Nasutach

              - 1481 notowana jako miasto

               - dwór nad Krzną notowany 1499

- Huszlew (Chamcowie - 1390/?/Zabrzezińscy) - miejscowość znalazła się później wśród dóbr nadanych przez Władysława Jagiełło Janowi Nassucie; dobra przejęli po Nassutach Zabrzezińscy

- Sitnik (?-XV-?/Zabrzezińscy) - duża wieś bojarska, w dobrach międzyrzeckich, która ok. XV w. była w posiadaniu Jana Nasuty

- Woroniec (?-XV-?/Ilinicze; 1567-79) - w XV w. własność Jana Nasuty, następnie jako posag jego córki Anny własność Jerzego Ilinicza

 

Niemirowie

- Gnojno (Korona/1503-?/Warszyccy; 1669) - w 1503 Mikołaj Niemira Hrymalicz (Grzymalczyk), namiestnik mielnicki, otrzymał ją od Aleksandra Jagiellończyka; kolejnymi właścicielami byli jego potomkowie: dworzanin królewski Szczęsny Niemira (zm. 1544), stolnik podlaski Stanisława Niemira (zm. ok. 1580) oraz Hieronim (Jarosz) Niemira z Ostromęczyna, łowczy królewski ziemi podlaskiej (zm. po                1611); w 1580 notowano tu trzy młyny (!)

 

- pierwsza cerkiew p.w. św. Męczennicy Paraskiewy fundowana w pocz. XVI w. przez Czetwertyńskich, w 1592 jej uposażenie potwierdzone przez Hieronima (Jarosza) Niemirę

- kolejna cerkiew unicka zbudowana w 1633 z fundacji Stanisława Niemiry, kasztelana podlaskiego i jego zony Ewy Gniewoszówny, starościanki latowickiej

 

- Woskrzenice - (Radziwiłłowie/przed 1648-?/Radziwiłłowie; pocz. XIX w.) -  przed 1648 Stanisława Niemiry

 

Niepokojczyccy

- Grabanów (Radziwiłłowie/Niewiadomscy (dz.)- 1781/?-1818-?/1822 - Popławscy), folwark - cześć majątku Roskosz wchodzącego w skład ich hrabstwa bialskiego; w 1781 dzierżawiony przez Józefa Niewiadomskiego, komisarza dóbr bialskich; w 1818 w posesji zastawnej Adama Niepokojczyckiego (czyli zastaw na dzierżawie od Radziwiłłów?)


Nieprzeccy

- Chotyłów (Korona/1808-?/1823 - Granatowiczowie), folwark - w 1808 kupiony przez Antoniego Nieprzeckiego

 

Niewiadomscy

- Grabanów (Radziwiłłowie - koniec XVI w./?-1781-?/1818 - Niepokojczyccy (z.)/1822 - Popławscy), folwark - cześć majątku Roskosz wchodzącego w skład ich hrabstwa bialskiego; w 1781 dzierżawiony przez Józefa Niewiadomskiego, komisarza dóbr bialskich; w 1818 w posesji zastawnej Adama Niepokojczyckiego (czyli zastaw na dzierżawie od Radziwiłłów?)

 

Nowiccy

- Woroniec (Radziwiłłowie - koniec XVIII w./?-1790-?/1836 - Światopełk-Mirscy), dwór - do końca XVIII w. w rękach ks. Radziwiłłów, wchodząc w skład dóbr bialskich; dwór 1790 własnością Władysława Nowickiego (dzierżawa?)

 

Nowomiejscy

- Wisznice (Sapiehowie/Jabłonowscy (ż.)/1801-?/Malscy/Kraszewscy/1835 - Sosnowscy), miasto - przez Teofilę z Jabłonowskich Sapieżynę krajczynię litewską i jej syna Aleksandra dobra wisznickie sprzedane w 1801 Błażejowi i Annie z Nowomiejskich Malskim, odziedziczone następnie przez Zofię z Malskich Janową Kraszewską, chorążynę prużańską

               - na cmentarzu pochowani: Anna z Nowomiejskich i Błażej Malscy (dziadkowie Józefa Ignacego Kraszewskiego), Konstancja z Morochowskich Nowomiejska, matka Anny (prababka pisarza), córka Anny i Błażeja, Zofia z Malskich Kraszewska, chorążyna prużańska (matka J.I.K)

 

 

O
Ogińscy

- Biała Podlaska (Wesslowie/1764-?/1767 -Radziwiłłowie), miasto, pałac - 1764 odsprzedane Ignacemu Ogińskiemu, marszałkowi lit.

 

Oleńscy

- Cicibór Duży (Kopciowie - 1577/?-1580-?/1583 - Kiszkowie) - 1580 Stanisława Oleńskiego

 

Olesiejukowie

- Pereszczówka - w 1859 zbudowana kaplica z fundacji unitów Pawła i Anastazji Olesiejuków dla upamiętnienia peregrynacji relikwii św. Wiktora do Janowa Podlaskiego (zachowana do dziś)

 

Opalińscy

- Huszlew - pierwotny kościół drewniany ufundowany w 1666 przez Annę Marię z Opalińskich i Wojciecha Emeryka Mleczko; przeniesiony ok. 1700 do Mostowa

- Łózki (?-1670-?) - wieś notowana w 1670 jako własność Jana Opalińskiego

- Wólka Łózecka (?-1670-?) - w 1670 w posiadaniu Jana Opalińskiego

- Żabce (?-przed 1670-?) - przed 1670 własność Stanisława Opalińskiego

- Żerocin (Daniłowiczowie/Tęczyńscy (ż.)/?/Czartoryscy)

 

- Dołha - kolejna cerkiew unicka fundowana 1675 przez Stanisława Opalińskiego

 

Ossolińscy

- Korczówka (Korona - 1560/?-1775-?) - w 1775 w posiadaniu Franciszka Ossolińskiego, chorążego podlaskiego

 

Oziębłowscy

- Kościeniewicze (?-1775-?/lata 70-te XIX w. - Tatarzy) - 1775 wieś i folwark własnością Ignacego Oziębłowskiego

 

P

Paliszewscy

- Tuczna - w kościele dzwon 1820, fundacji ks. Szymona Paliszewskiego, wyk. Andrzej Włodkowski z Różany (woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), przeniesiony 1875 z kościoła św. Anny w Kodniu

 

Paluszkiewiczowie

- Hanna (?-II poł. XV w. i pocz. XVI-?/1529 - Bohowitynowie) - w II poł. XV w. i na pocz. XVI w. własność Paluszkiewiczów

 

Pańczukowie

- Huszcza - w kościele puszka neoklasycystyczna, z datą 1935 i cechą warszawskiej wytwórni Adam Nagalski, z inskrypcją dotyczącą ofiarowania przez Justynę Pańczuk

 

Parchomeńkowie

- Zalutyń (Jabłońscy/1896-?/1897 - Bosiaccy), dwór, folwark - od 1896 właścicielem Arseniusz i Aleksandra Parchomeńko, wkrótce sprzedany

 

Parolukowiczowie

- Huszcza - w kościele neorenesansowy kielich z  1906, ofiarowany przez Konrada, Jana i Teklę Najdychorów oraz Mariannę Parolukowicz, z cechą firmy Berger-Nesme z Lyonu z lat 1889-1924 i eksportową francuską, na stopie emaliowane plakietki z popiersiami Chrystusa, Marii, św. Piotra i św. Józefa

 

Pawłowiczowie

- Gnojno -  na pn.-wsch. od cmentarza kościelnego żeliwny nagrobek ks. Antoniego Mazanowskiego (zm. 1866), ostatniego proboszcza unickiego i jego żony Marii z Pawłowiczów (zm. 1845); w formie steli, z ażurowym krzyżem i figurą anioła

 

Patzerowie

- Dobrynka (Notowana 1570/?-1905-?) - w 1905 w posiadaniu Adolfa Patzera

 

Pełkowie

- Horbów (Łuzeccy/1721-?/przed 1725 lub 1755 - Radziwiłłowie) - w 1721 odsprzedana Michałowi Pełce, stolnikowi sanockiemu


Pereszywkinowie

- Cicibór Duży (Budziszewscy - po 1875/?-1905-?/przed 1914 - Gierkiewiczowie), dwór - 1905 Michała Pereszywkina

 

Piaseccy

- Witulin (Wężykowie/1933-?/Wędrychowscy; 1938), dwór - od 1933 właścicielką Wanda Piasecka

 

Piekarscy

- Witulin (Sapiehowie/1649-?/Sawiccy; 1688) - 1649 Krzysztofa Piekarskiego, wojewody brzeskiego, od 1672 w rękach jego córki Anny, zamężnej z Melchiorem Sawickim

               -  niezachowana cerkiew unicka wzniesiona w 1666 z fundacji Krzysztofa Piekarskiego (obecna z 1741)


Pieniążkowie

- Bukowice (Michałowscy/1688-?/1790 - Bp łuccy/Turscy (z.)/XIX w. - Wężykowie), folwark - 1688 majątek kupiony przez Jana Chryzostoma Pieniążka, wojewodę sieradzkiego; 1790 w zastawie u bpa łuckiego Feliksa Turskiego

- Witulin (Sawiccy/1688-1700/Sedlniccy) - 1688 Dominik Kazimierz Sawicki sprzedał Witulin Janowi Pieniążkowi, wojewodzie sieradzkiemu; 1700 przez małżeństwo córki Pieniążka Marii Kazimiery przechodzi do Sedlnickich (hr. Karola Juliusza)


Pietraszewscy

- Dąbrownica Mała (Ruttie/?-1872-?/1878 - Kahanowie) - 1872 własność Ignacego Pietraszewskiego

 

Piżycowie

- Biała Podlaska - 1878 wzniesione tzw. koszary artyleryjskie Szmula Piżyca, rozbudowane po 1900

               -  po 1900 wzniesiono tzw. koszary piechoty Szmula Piżyca

               - 1905 wzniesiony dawny szpital żydowski, na działce ofiarowanej przez Szmula Piżyca, utrzymywany z wynajmu kamienicy ofiarowanej przez Tyle Berlin

 

Platerk-Zyberkowie

- Jakówki (Modzelewscy - III ćw. wieku XIX/?-1888-?/1897 - Romanowowie), folwark - 1888 Zyberk-Platerków (wtedy też wydzielanie folwarku z dóbr konstantynowskich)

 

Pociejowie

- Terespol (Słuszkowie/Gosiewscy (ż.)/1708-?/1748 - Flemingowie), miasto - od ok. 1708 własność hetmana polnego lit. Ludwika Konstantego Pocieja i centrum dóbr rodu Pociejów

               - kolejna cerkiew 1745 opatrzona funduszem przez Ludwika Konstantego Pocieja a wybudowana przez Jana Jerzego Flemminga (niezachowana)


Połubińscy

- Bukowice (XV w./?-I poł. XVI w.-?/1579 - Dembińscy), folwark - pierwsze informacje o wsi i folwarku pochodzą z XV; w 1545 w powiecie brzeskim; w I poł. XVI w. ośrodek włości książąt Połubińskich

- Horodyszcze (?-1550-?/Dembińscy; 1612), zamek, miasto - w XVI w. własność kniaziów Połubińskich, m.in. Wasyla starosty mścisławskiego (zm. 1550), a następnie jego syna Iwana oraz wnuczki Maryny Lwownej

               - miasto założone między 1558 a 1569 (przywilej lokacyjny wydany przez Zygmunta Augusta, formalnie nie podpisany)

               - na nasypie (obecnie cmentarz) znajdują się pozostałości XVI-wiecznego założenia obronnego; pozostałości fortalicji związane są z zamkiem lub raczej dworem obronnym zbudowanym przez księcia Wasyla Połubińskiego, spalonym ok. 1550; odbudowanym (?); zniszczona zapewne w czasie wojen kozackich lub szwedzkich ok. poł. XVII w.; zachowane fundamenty i nieliczne fragmenty murów                kamienno-ceglanych, zapewne z XVI w., częściowo pokryte roślinnością

- Polubicze (1503-?/1905 - Mierzeńscy) - w 1503 dobra nadane Wasylowi Połubińskiemu

- Witulin (?-1558-?/Kopciowie/Dembińscy/I ćw. XVII w.- Koniecpolscy) - wzmiankowany już w 1558 pod nazwą Witulino jako własność Iwana Wasylewicza Połubińskiego i Maryny Lwowny Połubińskiej, żony Iwana Kopcia; dziedziczona potem przez jej córkę Mariannę, zamężną z Kasprem Dębińskim

 

Popielewiczowie

- Motwica - zachowana do dziś murowana kapliczka z 1835 lub 1885, fundacji Wawrzyńca Popielewicza

 

Popławscy

- Grabanów (Radziwiłłowie/Niewiadomscy (dz.)/Niepokojczyccy (z.)/1822-?/Grabowscy), folwark - w 1822 nabyty przez Popławskiego, wkrótce potem własność Grabowskich


Poniatowscy

- Bordziłówka (I poł. XVI w./?-1598-?/Witanowscy) - w Bordziłówce mieli również swe dobra Poniatowscy, co prowadziło do sporów z Witamowskimi (zwłaszcza w roku 1598; wieś wymieniano już w dokumentach z I poł. XVI w.)


Potoccy

- Dołha (?-II poł. XIX w.-pocz. XX w.-?), folwark - w II poł. XIX w. i w pocz. XX w. folwark stanowiący część dóbr międzyrzeckich Potockich

- Drelów (Tęczyńscy - 1602/?-II poł. XIX w.-pocz. XX w.-?) - w II poł. XIX. i pocz. XX w. własność Potockich

- Horodyszcze (Mogielniccy - XVII w./?-przed 1730-po 1801/Butlerowie; 1809), miasto - przed 1730-do końca XVIII w. w rękach Potockich, po 1801 przez Jerzego Potockiego starostę tłumackiego sprzedane Michałowi Butlerowi staroście preńskiemu

               - zachowany park, będący pozostałościami geometrycznego założenia barokowego z XVIII w. (Potockich?)

               - w 1760 fundacja drewnianej cerkwi unickiej (kilkanaście lat temu przeniesionej do miejscowości Białka koło Parczewa)

- Witoroż (Potoccy/1844-1939) - włączony przez Czartoryskich do dóbr międzyrzeckich, zakupionych w 1844 przez Aleksandrę Augustową Potocką; majątek w rękach Potockich do 1939

- Żerocin (Czartoryscy/?)

- Szóstka (Zbarascy - 1551/?-1885-?) - w 1885 odnotowana w składzie dóbr międzyrzeckich Potockich

 

- Tuczna - we wsi murowany, eklektyczny, z elementami neogotyckimi i neoromańskimi kościół p.w. św. Anny; wzniesiony staraniem i kosztem Róży z Potockich Władysławowej Krasińskiej dla parafian skasowanej w 1875 parafii w Kodniu, skąd przeniesiono większość wyposażenia z zamkniętego kościoła św. Anny.; zbudowany 1879-82 wg proj. Maksymiliana Pawłowskiego z 1878

 

Potuliccy

- Sycyna (?) - pomnik, który w okresie międzywojennym postawiła właścicielka pobliskiego Worońca Izabella Światopełk-Mirska z domu Potulicka (w miejscu bitwy oddziałów Walentego Lewandowskiego i Aleksandra Szaniewskiego z 24 lutego 1863)


Przesmyccy

- Bordziłówka (Chodkowcy - 1628/?-II poł. XIX w.-?), folwark - w II poł. XIX w. własność Przesmyckich

               - na cmentarzu zachowała się grupa nagrobków: Pawła Przesmyckiego (zm. 1866), właściciela Bordziłówki i pobliskiego Droblina; jego żony, Bilbiany z Radzikowskich Przesmyckiej (zm. 1872) oraz Edwarda Przesmyckiego (zm. 1895)

- Droblin (Wężykowie - ok. 1850/?-przed 1866-95/Młodzianowscy), dwór - przed 1866 do 1895 własność Przesmyckich (Pawła - zm. w 1866, następnie jego syna Edwarda, zm. 1895)

 

Przeździeccy

- Jakówki (Czartoryscy - 1775/?-1790-?/przed 1834 - Gosławscy), folwark - 1790 Michała Przeździeckiego

 

R
Raabe

- Biała Podlaska - 1869 założone Zakłady Przemysłu Drzewnego H.B. Raabego

 

Radzikowscy

- Bordziłówka - na cmentarzu nagrobek Pawła Przesmyckiego (zm. 1866), właściciela Bordziłówki i pobliskiego Droblina oraz jego żony, Bilbiany z Radzikowskich Przesmyckiej (zm. 1872)

 

Radziwiłłowie

- Biała Podlaska (Ilinicze/Kiszkowie/1568/1583 oraz 1594-1680/Wołłowiczowie (ż.)/Sobiescy (ż.)/1694-1719/Sanguszkowie (ż.)/1746-1764/Wesslowie/Ogińscy/1767-1769; 1775-1786/Thurn Taxis/1790-1813/Sayn-Wittgensteinowie), miasto, pałac (budowa) - pod wpływem protektora Jerzego Ilinicza,, Mikołaja Radziwiłła „Czarnego", od ok. 1550 ośrodkiem kalwinizmu, propagowanego przez

               Hieronima Piekarskiego i Jana Falconiusa, a następnie ośrodek arianizmu; po śmierci Jerzego Ilinicza 1583 jego cześć odziedziczył Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" (wg innych źródeł - w 1568?), który w 1594 odkupił też część należącą do spadkobierców Kiszków, stając się właścicielem całego miasta

               - 1680-1794 - zarządzana przez Katarzynę z Sobieskich, wdowę po Michale Kazimierzu

               - w latach 1719-1746 właścicielką Białej Anna Katarzyna z Sanguszków, wdowa po Karolu Stanisławie

               - 1764 najazd Jana Mikołaja Chodkiewicza, starosty wielońskiegp (żmudzkiego) i sekwestracja dóbr bialskich, które przejął Teodor Wessel, podskarbi kor., spadkobierca praw Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej; tego samego roku odsprzedane Ignacemu Ogińskiemu, marszałkowi lit.

               - 1767 odzyskane przez Karola Stanisława Radziwiłła i ponownie utracone 1769 po upadku konfederacji barskiej; od ok. 1775 w zarządzie Mikołaja Radziwiłła

               - od 1786 pod rządami wdowy po Hieronimie Wincentym Radziwille, Zofii Fryderyki z domu Thurn Taxis; od 1790 jej syna Dominika Hieronima Radziwiłła

               - w 1813 po śmierci ostatniego właściciela z rodu Radziwiłłów, Dominika Hieronima, dobra własnością jego córki Stefanii, która wniosła je w posagu mężowi ks. Ludwikowi Sayn-Wittgensteinowi   

 

               Szczegółowy opis związków Radziwiłłów z Białą (właściciele oraz  fundacje) - w osobnym artykule.

 

- Białka (XVIII w./?/Chrzanowscy (z.); lata 30-te XIX w. - Wielopolscy) - w XVIII w. do ok. 1820 notowano w tym miejscu młyn zw. Sielczyk, należący do folwarku Grabanów, wchodzący w skład hrabstwa bialskiego Radziwiłłów; od 1790 w zastawie u Chrzanowskiego

- Cicibór Duży (Kiszkowie/koniec XVI w.-?/1790 - Bp łuccy/Turscy (z.)/1820 - Gruszeccy), dwór (budowa) - od końca XVI w. w posiadaniu Radziwiłłów; w pocz. wieku XVIII istniała tu pracownia tkacka założona przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, zaś w poł. XVIII w. mieszkały tu aktorki występujące w teatrze w Białej, na dworze Hieronima Floriana Radziwiłła; 1790 z zastawie u biskupa                łuckiego Feliksa Turskiego.

               - ok.1689 architekt Józef Belotti zaangażowany do budowy ich letniego dworu; pozostałości parku krajobrazowego z I poł. XIX w. z resztkami nasadzeń alejowych i śladami kwaterowego ogrodu włoskiego z XVII/XVIII w., wydzielonego szpalerami lipowymi

- Cieleśnica (Grecy/1630-1810/Serwińscy) - w 1630 kupiona przez Aleksandra Ludwika Radziwiłła - wchodziła w skład hrabstwa bialskiego do 1810, kiedy to Dominik Hieronim Radziwiłł odsprzedał ją Andrzejowi Serwińskiemu

- Dokudów (1600; Ilinicze/1631-?), miasto - co najmniej od 1662 własność Radziwiłłów; zachowały się m.in. akta grodzkie brzeskie, w których jest przechowany akt przebiegu sądu kopnego z roku 1631, w którym powiedziano, że na „kopę" zebrali się „(...) burmistrz miasta Dokudowa księcia jegomości Radziwiłła, wojewody brzeskiego, mieszczanie dokudowscy i t.d."

                - w 1692 zbudowano cerkiew unicką p.w. św. Praksedy, ufundowaną przez ks. Karola Stanisława Radziwiłła (spalona w 1915)

- Dubów (Bohowitynowie/XVI w.-?), folwark - od XVI w. własność Radziwiłłów; stanowiła wraz z folwarkiem uposażenie Akademii Bialskiej

- Grabanów (Kiszkowie/koniec XVI w.-?/Niewiadomscy (dz.)/Niepokojczyccy (z.)/1822 - Popławscy), folwark - od końca XVI w. własność ks. Radziwiłłów jako cześć majątku Roskosz wchodzącego w skład ich hrabstwa bialskiego; w 1714 rozbudowa folwarku i założenie bażantarni, którym nadano zwarte, barokowe założenie kompozycyjne; w 1781 dzierżawiony przez Józefa Niewiadomskiego,                 komisarza dóbr bialskich; w 1818 w posesji zastawnej Adama Niepokojczyckiego

- Hanna (Bohowitynowie - 1529/XVII-?) - od XVII w. własność Radziwiłłów, wchodzi w XVIII w. w skład "państwa sławatyckiego" (wg. innych źródeł w okresie XVII/XVIII w. miasto w dobrach sławatyckich rodu Leszczyńskich a dopiero następnie własność Radziwiłłów w ordynacji nieświeskiej)

               - ok.1739-42 wzniesiona istniejąca do dziś  cerkiew unicka z fundacji Hieronima Floriana Radziwiłła, nieopodal zachowana  dzwonnica, wzniesiona współcześnie z cerkwią (z 1739)

- Horbów (Pełkowie/przed 1725/1755?-?/1764 - Flemingowie), dwór (budowa) - przed 1725 (wg. innych źródeł 1755) nabyty przez Radziwiłłów i włączony w obręb hrabstwa bialskiego

               - do ok 1740 wzniesiony nowy drewniany dwór z ogrodem

               - drewniany kościół (nieistniejący) wzniesiony 1751 z fundacji Hieronima Floriana Radziwiłła, wg. projektu architekta Jakuba Korwin Pawłowskiego

- Hrud (?-1666-?/1779 i 1790 - Chrzanowscy (z.); lata 30-te XIX w. - Wielopolscy) - wzmiankowany w 1666, gdy wchodził w skład dóbr Michała Kazimierza Radziwiłła; w 1779 i 1790 wraz z folwarkiem Roskosz, należącym do hrabstwa bialskiego Radziwiłłów, w zastawie u Chrzanowskiego

               - w 1666 fundowana drewniana cerkiew unicka przez Michała Kazimierza Radziwiłła (po 1875 rozebrana)

- Łukowce (?/1775 i 1790 - Targońscy (z.)) - wieś, należała do hrabstwa bialskiego Radziwiłłów; w 1775 i 1790 w zastawie u Leonarda Targońskiego

               - w 1695 fundowana cerkiew unicka przez Karola Stanisława Radziwiłła (w latach 1987-88 przeniesiona wraz z wyposażeniem do Zakępia w par. Serokomla, pow. łukowski)

- Sitnik (Zbarscy/?/1889 - Hohenlohe-Schillingfürst), folwark - ta wieś szlachecka oraz folwark należały do hrabstwa bialskiego Radziwiłłów; w 1889 własność Marii z Radziwiłłów Hohenlohe-Schillingfürst

- Sokule (Ilinicze - pocz. XVI w./?)

- Sycyna (1537/?/1836 - Światopełk-Mirscy) - znana już w 1537, wieś ks. Radziwiłłów

- Witoroż (Sapiehowie - 1600 /?/1775 i 1790 - Bielakowie (z.)/1820 - Czartoryscy) - należał do bialskiego hrabstwa Radziwiłłów, 1775 i 1790 w zastawie u Bielaka

- Worgule (Kiszkowie/?)

- Woroniec (XV w.; Ilinicze/1567-79-koniec XVIII w./XVII w. - Witanowscy?; Nowiccy; Światopełk-Mirscy) - 1567-79 do końca XVIII w. w rękach ks. Radziwiłłów, wchodząc w skład dóbr bialskich (wg. innych źródeł w XVII w. własność Witanowskiego, potem Radziwiłłów); dwór 1790 własnością Władysława Nowickiego

- Woskrzenice - (Kawęczyńscy/koniec XVI w.-?/przed 1648-Niemirowie-po 1648/?/Kłobuccy (dz.)/pocz. XIX w. - Bykowscy), dwór -  od końca XVI własność Radziwiłłów, przed 1648 Stanisława Niemiry, następnie ponownie Radziwiłłów, 1775 i 1790 dzierżawiona przez Kłobockiego

              - w 1678 wzniesiona kolejna cerkiew unicka (niezachowana) z fundacji Jana Karola Kopcia, wojewody połockiego i jego żony Lukrecji Marii ze Strozzich 1° v. Dominikowej Mikołajowej Radziwiłłowej

               - 1695 kolejna drewniana z fundacji Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza litewskiego, 1781 w kolacji królewskiej (rozebrana przed 1890)

- Żerocin (Daniłowiczowie/Tęczyńscy (ż.)/1638 i 1639/Opalińscy) - 1638 i 1639 zastawiona Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi przez Zofię z Tęczyńskich Daniłowiczową

 

- Jaźwiny, Porosiuki, Sielczyk, Sławacinek Stary

- Makarówka - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka ufundowana w 1701 przez Karola Stanisława Radziwiłła, Kanclerza Wielkiego Litewskiego (istniejąca do dziś)

- Tuczna - w kościele feretron regencyjny, II ćw. XVIII w., zapewne fundacji Konstancji z Radziwiłłów Sapieżyny, przeniesiony z kościoła św. Anny w Kodniu, w zwieńczeniu dwudzielny kartusz z h. Sapiehów (trójpolowym) i Radziwiłłów pod mitrą książęcą, z obrazami Matka Boska Kodeńska i Matka Boska Częstochowska, zapewne 1882

 

Ramoccy

- Woskrzenice - (Starżowie-Majewscy - 1873/?/1891 - Colonna-Walewscy) - od 1873 właścicielem Feliks Starża-Majewski, po nim jego córka Natalia Romocka

 

Romanowowie

- Jakówki (Platerk-Zyberkowie - 1888/?-1897-?/1911 - Świerczyńscy), folwark - 1897 właścicielem Bazyli Romanow


Romanowscy

- Dąbrownica Mała (notowana w 1775 i 1790/?-1815-?/Mańkowscy; 1854) - w 1815 właścicielem Jan Romanowski


Rosenwerth-Różyczkowie

- Cieleśnica (Serwińscy - 1810/?-1944/PGR), pałac  - Maria Serwińska (zm. 1871) wniosła majątek Henrykowi Rosenwerth-Różyczce; w posiadaniu tej rodziny do 1944, m.in. w latach 1919-44 dr. Stanisława Rosenwerth-Różyczki (działacza społecznego i samorządowego, jednego z założycieli i udziałowców Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej; znacznie unowocześnił on i rozbudował                  folwark oraz założył dobrze prosperujące gospodarstwo rybne, hodowlane i rolne, gorzelnię, młyn parowy, cegielnię, elektrownię)

               - pałac gruntownie przebudowany w latach 1921-28 wg. projektu Kazimierza Skórewicza przy udziale w latach 1924-25 Romualda Gutta

               - zachowane też murowane, otynkowane budynki gospodarcze dawnego folwarku (z końca XIX w., rozbudowane ok. 1930), różnego przeznaczenia, m.in.: spichlerz (pocz. XX w.), gorzelnia (III ćw. XIX w.), obora (1927-29)

 

Rosińscy

- Biała Podlaska - przy ul. Narutowicza 8 tzw. kamienica "Pod wieszczami" - murowana, w stylu neorenesansu francuskiego, z 1898, proj. arch. Karol Iwanicki; pierwotnie własność arch. Karola Iwanickiego, od 1904 Romana Rosińskiego, 1944 znacjonalizowana

 

Rusieccy

- Horbów (Turowscy - przed 1675/?/1674 - Łuzeccy) - sprzedany przez Annę i Krzysztofa Turowskich Annie z Szujskich, żonie Stefana Rusieckiego, kasztelana mińskiego

- Jakówki (Siwkowie - 1926/?-1927-?/Właściciel prywatny), folwark - od 1927 właścicielem Władysław Rusecki

               - w latach 1934-36 zbudowany  przez Władysława Ruseckiego murowany dwór (zachowany do dziś); zachowane też zabudowania gospodarcze (dawna suszarnia tytoniu i spichlerz) współczesne dworowi; park z II poł. XIX w., przekształcony w latach 30-tych XX w.

- Kościeniewicze - istnieje tu drewniana cerkiew unicka, wzniesiona między 1673 i 1682 z fundacji Anny z Szujskich Rusieckiej, kasztelanowej mińskiej


Ruttie

- Chotyłów (Mańkowscy - 1840/?/Werner; 1905), folwark - własność Andrzeja Ruttie

- Dąbrownica Mała (Mańkowscy/1854-?/1872 - Pietraszewscy) - 1854 nabyta przez Andrzeja Ruttie

 

S

Sadowscy

- Zalutyń ("a" od 1825 (Józefowiczowie) i "b" od 1836 (Hryckiewiczowie)-?/1890 - Jabłońscy), dwór (budowa),  folwark - 1825 sprzedany w części przez Dawida Józefowicza Kajetanowi Sadowskiemu (rotmistrzowi obwodu Biała Podlaska), 1836 sprzedana reszta; 1870 majątek odziedziczony przez Rafała Sadowskiego

               - po 1825 wzniesiony dwór dla Kajetana (? - "otoczony parkiem krajobrazowym z II poł. XIX w.")

 

Sanguszkowie

- Biała Podlaska (Radziwiłłowie/1719-1746/Radziwiłłowie), miasto, pałac  - w latach 1719-1746 właścicielką Białej Anna Katarzyna z Sanguszków, wdowa po Karolu Stanisławie Radziwille
 

- Wisznice - kolejna cerkiew unicka, również drewniana, nowo uposażona 1749 przez Katarzynę z Sanguszków Sapieżynę, wojewodzinę brzeską, spalona ok. 1836 (na jej miejscu obecna, z lat 1870-72)

 

Sayn-Wittgensteinowie

- Biała Podlaska (Radziwiłłowie/?-1817-?), miasto, pałac - 1813 po śmierci ostatniego właściciela z rodu Radziwiłłów, Dominika Hieronima, dobra własnością jego córki Stefanii, która wniosła je w posagu mężowi ks. Ludwikowi Sayn-Wittgensteinowi, cesarskiemu generałowi (wg niektórych źródeł - dobra bialskie przeszły w jego ręce około 1817)

 

Sapiehowie

- Dobratycze (Cerkiew - I tercja XV w./?-1579-?/1856 - Lipińscy) - w 1579 notowana jako część hrabstwa kodeńskiego Sapiehów

               - w 1626 kasztelan wileński Mikołaj Sapieha erygował tu drewnianą cerkiew unicką p.w. Podwyższenia Krzyża (istniała jeszcze w 1726)

- Dokudów (Bohowitynowie/1600-?/Ilinicze; 1631), miasto - w 1600 nabyty od Jana (Iwana) Michałowicza Bohowitynowicza przez kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę

- Horbów (Horbowscy/1601-?/1638 - Młożewscy) - w 1601 nabył go od Przecława Horbowskiego Andrzej Sapiecha, wojewoda połocki

- Motwica (?-XVI-kon. XVIII w./Mierzejewscy) - w wiekach XVI i XVII właścicielami Motwicy byli Sapiehowie; w końcu XVIII w. od Sapiehów kupił ją Józef Mierzejewski

               - zapewne w 1669 fundowali tu pierwszą, drewnianą cerkiew greckokatolicką (istniała jeszcze w 1808); zapewne to śladem po jej fundamentach jest płaski kolisty nasyp, który można zobaczyć naprzeciw obecnego kościoła

               - z tą cerkwią związana jest także istniejąca do dziś murowana dzwonnica, zapewne z II poł. XVIII w. (sprzed 1796)

- Terespol (?-1512-?/Hornostajowie/?-1591-?/Dorohostajscy) -  pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1512, kiedy to teren obecnego miasta stanowił - jako wieś Błotków - własność Iwana Sapiehy; następnie Iwana i Hieronima Hornostajów (Hronostajów?), 1591 Lwa Sapiehy

- Tuczna - (Korona/?/Szlachta zagrodowa - XVI-1570) - stary zaścianek szlachecki, którego początki sięgają XVI w.; założył go z polecenia króla Zygmunta Augusta starosta brzeski - Dymitr Sapieha, osadzono tu szlachtę z Mazowsza; wieś wzmiankowana 1570 jako wieś bojarów putnych

- Wisznice (Korona/1511-1801/Jabłonowscy (ż.)/Malscy/Nowomiejscy (ż.)), dwór, miasto - w 1511 nadana przez Zygmunta Starego Iwanowi Sapiesze, wojewodzie witebskiemu; miasto założone przed 1575, zapewne przez Pawła Sapiehę, wojewodę nowogródzkiego (wg. innych źródeł status miasta na prawie magdeburskim uzyskała w 1579); w 1648 miasto spustoszyli Kozacy Chmielnickiego, a                  następnie 2-krotnie spalone przez Szwedów (m.in. w 1707); po 1715, wskutek starań Władysława Józefata Sapiehy, wojewody brzeskiego, nowe przywileje na jarmarki; z upadku podniosło się po 1794 uzyskując przywilej dodatkowych jarmarków

               - przez Teofilę z Jabłonowskich Sapieżynę krajczynię litewską i jej syna Aleksandra dobra wisznickie sprzedane w 1801 Błażejowi i Annie z Nowomiejskich Malskim

 

               - w I poł. XIX w. wzniesiony dwór "na miejscu dworu Sapiehów, może częściowo na starych fundamentach"

               - cerkiew prawosławna istniała w I poł. XVI w., uposażona 1588 i 1591 przez Mikołaja Sapiehę, wojewodę brzeskiego, później witebskiego; następna unicka p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii wzniesiona w 1630 z fundacji Krzysztofa Sapiehy, stolnika litewskiego; kolejna, również drewniana, nowo uposażona 1749 przez Katarzynę z Sanguszków Sapieżynę, wojewodzinę                            

               brzeską, spalona ok. 1836 (na jej miejscu obecna, z lat 1870-72)

               - pierwszy kościół wzniesiony 1751 (?), restaurowany po 1796 staraniem Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny (następny z 1873)

 

- Witulin (Firlejowie - 1642/?/1649 - Piekarscy) - własność zięcia poprzedniego właściciela - Mikołaja Firleja - podczaszego litewskiego Krzysztofa Sapiehy

- Witoroż (Bohowitynowie/1600-?/Radziwiłłowie; 1775) - 1600 kupiony prze kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę od Jana Bohowityna Kozieradzkiego

              - 1605 wzniesiona przez Lwa Sapiehę cerkiew (na jej miejscu zachowana dawna cerkiew unicka z 1739)

- Woskrzenice (Ilinicze - 1510/?-1540-?/1568 - Kawęczyńscy) - 1540 w zastawie Pawła Sapiehy

- Wólka Zabłocka (?-1775-?) - notowana w 1775 w hrabstwie kodeńskim

- Zabłocie (Wołoszynowie - XV w./1511-?) - przed 1511 nadana Iwanowi Sapieże, wojewodzie witebskiemu, które to nadanie wówczas potwierdzone; następnie wchodziła w skład hrabstwa kodeńskiego

- Żeszczynka (XVIII w.-?) - w XVIII w. była własnością Sapiehów

               - 1720 (1726?) miejscowa cerkiew (istniejąca) uposażona przez Władysława Józefata Sapiehę (właściciela wsi, wojewodę brzeskiego)

               - w cerkwi monstrancja klasycystyczna z 1787 z datą i literami F. S. I. R. na stopie (zapewne fundacji Franciszka Ksawerego Sapiehy, właściciela wsi, późniejszego rotmistrza kawalerii narodowej i wojewody smoleńskiego)

 

- Choroszczynka - w I poł. XVII w. ufundowana przez Mikołaja Sapiehę (kasztelana wileńskiego) cerkiew unicka p.w. narodzenia N.M.P.; 1752 erygowana ponownie, fundowana przez Augusta III (p.w. Ścięcia św. Jana) - całkowicie spalona w 1802

               - po 1810 z fundacji Aleksandra Sapiehy wzniesiono nową p.w. Oczyszczenia Matki Boskiej (oszalowana w 1845; w 1938 zniszczona)

- Rozwadówka - na przełomie XVII/XVIII w. fundacja drewnianej cerkwi unickiej przez Sapiehów (nieistniejąca)

- Tuczna - w kościele feretron regencyjny, II ćw. XVIII w., zapewne fundacji Konstancji z Radziwiłłów Sapieżyny, przeniesiony z kościoła św. Anny w Kodniu, w zwieńczeniu dwudzielny kartusz z h. Sapiehów (trójpolowym) i Radziwiłłów pod mitrą książęcą, z obrazami Matka Boska Kodeńska i Matka Boska Częstochowska, zapewne 1882

 

Sawczukowie

- Zakalinki - zachowana murowana kapliczka przydrożna z XIX w., fundacji Władysława Sawczuka, mieszkańca Zakalinek

 

Sawiccy

- Witulin (Piekarscy/?-1688/Pieniążkowie) - 1672 w rękach Anny Piekarskiej, zamężnej z Melchiorem Sawickim; 1688 ich syn Dominik Kazimierz sprzedał Witulin Janowi Pieniążkowi, wojewodzie sieradzkiemu


Serwińscy

- Cieleśnica (Radziwiłłowie/1810-1871/Rosenwerth-Różyczkowie), pałac - Dominik Hieronim Radziwiłł odsprzedał ją Andrzejowi Serwińskiemu (zm. 1842), który wybudował pałac otoczony parkiem i rozbudował folwark (m.in. zbudował olejarnię, browar, młyn, cegielnię oraz założył plantację drzew morwowych połączoną z hodowlą jedwabników); następnie właścicielem był jego bratanek Stanisław,                 którego córka Maria (zm. 1871) wniosła majątek Henrykowi Rosenwerth-Różyczce

               - we wsi zachowany klasycystyczny, murowany pałac zbudowany ok. 1832-35 dla A. Serwińskiego (wzniesiony wg. projektu samego właściciela lub być może A. Corazziego); ponadto: klasycystyczna murowana oranżeria z II ćw. XIX w., romantyczny park krajobrazowy w stylu angielskim założony po 1810

 

Sedlniccy

- Gnojno (Warszyccy/Firlejowie (z.)/1700-1780) - w 1674 wieś i dwór Gnojno przyłączone do dóbr Kozierady, których właścicielem był od 1700 Karol Józef Sedlnicki; własność Sedlnickich do ok. 1780

                 - kolejna cerkiew unicka p.w. św. Barbary wzniesiona w 1734 z fundacji Karola Józefa Sedlnickiego (rozebrana po 1980)

- Witulin (Pieniążkowie/1700-1781/Wężykowie), dwór - 1700 przez małżeństwo córki Pieniążka Marii Kazimiery przechodzi do Sedlnickich - hr. Karola Juliusza; następnie jego brata Karola Józefa, podskarbiego wielkiego koronnego; po bezpotomnej śmierci obu braci od 1781 własność ich krewnego Kazimierza Wężyka, szambelana królewskiego

                 - Karol Józef ok. 1720 rozpoczął budowę modrzewiowego dworu

                 - resztki parku krajobrazowego z XIX w., zapewne na śladach regularnego układu z II poł. XVIII w. (Sedlnickich?)

 

- Bukowice - drewniana cerkiew unicka wzniesiona  zapewne w 1751 - przed 1780 w kolacji Sedlnickich

 

Sieniawscy

- Drelów - w 1661 erygowano parafię, w 1726 w kolacji Elżbiety Sieniawskiej

- Szóstka - 1726 notowana cerkiew unicka w kolacji Elżbiety Sieniawskiej (nieistniejąca)

 

Siwkowie

- Jakówki (Świerczyńscy - 1911/?-1926-?/1927 - Rusieccy), folwark - 1926 właścicielem Antoni Siwek

 

Słuszkowie

- Terespol (Brzostowscy - 1667/koniec XVII w.-?/Gosiewscy (ż.)/1708 - Pociejowie), miasto - w końcu XVII w. właścicielem kasztelan wileński i hetman polny litewski Józef Bogusław Słuszka, który na gruntach wsi Błotków w latach 1694-97 lokował miasto na prawie magdeburskim; nazwał je Terespolem na cześć żony Teresy z Gosiewskich (z gr. - "miasto Teresy")

                 -  parafia erygowana 1697, wówczas wzniesiony drewniany kościół z fundacji Józefa Bogusława Słuszki i jego żony Teresy z Gosiewskich, do 1797 administrowany przez dominikanów (dla których ufundowano również klasztor), usytuowany naprzeciw rezydencji, po pd. stronie traktu brzeskiego; całkowicie spłonął 1827

 

Sobiescy

- Biała Podlaska (Radziwiłłowie/1680-1694/Radziwiłłowie), miasto, pałac - 1680-94 - zarządzana przez Katarzynę z Sobieskich, wdowę po Michale Kazimierzu

- Kolembrody - podobno polujący w okolicznych lasach w 1679 król Jan III Sobieski postanowił ufundować kościół (niezachowany); przekazał do niego w 1683 obraz przedstawiający Matkę Boską wykonany na desce palisandrowej (obraz Matki Bożej z dzieckiem na rękach, ikona bizantyjska średniej wielkości, malowana temprą na drewnie)

- Zakalinki (Szumbarscy/1601-?/1616 - Gułtowscy) - w 1601 kupiona przez Wojciecha Sobieskiego od Jana Szumbarskiego

 

Sosnowscy

- Rokitno (Korona - 1726/?-1775 i 1790-?) - wcześniej wieś królewska, 1775 i 1790 dożywotnia dzierżawa Sosnowskich

- Wisznice (Kraszewscy/1835-?), miasto - od 1835 własność Sosnowskich; w 1869 Wisznice zostają pozbawione praw miejskich za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym  

                 - na cmentarzu pochowana rodzina Sosnkowskich, w tym Ignacy Sosnkowski (pułkownik Wojska Polskiego, antenat gen. Kazimierza Sosnkowskiego - Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II WŚ)

 

Staniszewscy

- Woskrzenice (Narkiewiczowie/1901-46/1935 folwark - Powiatowy Związek Samorządowy w Białej/Właściciel prywatny), pawilon, folwark - 1901-35 właścicielami Wiktor i Paulina Staniszewscy, następnie sam pałac w rękach ich syna Witolda (do 1946), podczas gdy folwark własnością Powiatowego Związku Samorządowego w Białej

 

Starżowie-Majewscy

- Woskrzenice (Jabłońscy/1873-?/Ramoccy (c.)/1891 - Colonna-Walewscy), dwór - od 1873 właścicielem Feliks Starża-Majewski, po nim jego córka Natalia Romocka

 

Strozii

- Woskrzenice - w 1678 wzniesiona kolejna cerkiew unicka (niezachowana) z fundacji Jana Karola Kopcia, wojewody połockiego i jego żony Lukrecji Marii ze Strozzich 1° v. Dominikowej Mikołajowej Radziwiłłowej

 

Szujscy

- Horbów (Turowscy - przed 1675/?/1674 - Łuzeccy) - sprzedany przez Annę i Krzysztofa Turowskich Annie z Szujskich, żonie Stefana Rusieckiego, kasztelana mińskiego

- Huszlew (Mleczkowie - 1675/?/1726 - Woronieccy) - po bezpotomnej śmierci Wojciecha Mleczki dobra przeszły na Izabellę Mleczkównę, podkomorzankę drohicką, żonę Krzysztofa Szujskiego

- Jakówki (?-XVI-?/1775 - Czartoryscy) - w XVI w. w rękach Szujskich, którzy prawdopodobnie wznieśli tu cerkiew

- Kościeniewicze - istnieje tu drewniana cerkiew unicka, wzniesiona między 1673 i 1682 z fundacji Anny z Szujskich Rusieckiej, kasztelanowej mińskiej

 

Szulcowie

- Grabanów (Grabowscy/koniec XIX w.-?), dwór, folwark - od końca XIX w. należał do Szulców (1939-44 do Wacława Szulca)

- Horbów (Kirpiczowie/po 1921-?) - od 1921 majątek rozparcelowany, teren założenia dworskiego kupiony przez Szulca i Zakrzewskiego

 

Szumbarscy

- Zakalinki (Bohowitynowie - XVI w./?-1601/Sobiescy) - Jana Szumbarskiego, 1610 sprzedane Wojciechowi Sobieskiemu

 

Szumerowie

- Zaborek (?-1845-?/lata 70-te- Właściciel prywatny), dwór, folwark - zespół dworski i folwark zbudowany ok. 1845, własność Ignacego i Leonory Szumerów

                 - dwór drewniany, rozebrany w latach 60-tych XX w.

 

Szymańscy

- Dobratycze - na cmentarzu nagrobek ks. Pawła Szymańskiego (zm. w 1856 prałata i dziekana kapituły katedralnej chełmskiej oraz dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego) - neoklasycystyczny, z szarego piaskowca, w formie prostokątnej steli zwieńczonej gzymsem i trójkątnym naczółkiem, w którym półkoliste marmurowe panneau z profilowanym portretem

 

Ś

ks. Światopełk-Mirscy

- Sycyna (Radziwiłłowie/1836-?) - od 1836 Sycyna, podobnie jak pobliski Woroniec, należała do Józefa ks. Światopełk-Mirskiego

                 - znajduje się tu pomnik, który w okresie międzywojennym postawiła właścicielka pobliskiego Worońca Izabella Światopełk-Mirska z domu Potulicka (w miejscu bitwy oddziałów Walentego Lewandowskiego i Aleksandra Szaniewskiego z 24 lutego 1863)

- Woroniec (Radziwiłłowie; Nowiccy/1836-1940/PGR), folwark,  dwór - od 1836 Woroniec, podobnie jak pobliska Sycyna, należał do Józefa ks. Światopełk-Mirskiego; w rękach Światopełk-Mirskich do 1940

                 - w latach 60-70-tych XIX wzniesiony dla nich nowy dwór proj. Władysława Adolfa Kozłowskiego (rozebrany 1979)

                 - zachowane pozostałości zespołu dworskiego (wzniesione przez Światopełk-Mirskich?) - fragmenty parku romantycznego, drewniana oficyna - dawna kuchnia dworska oraz dawna drewniana ochronka

                 - folwark z ok. 1900 -  regularne założenie z dużym majdanem; liczne zabudowania, murowane z cegły, m.in. spichlerz, obora, cielętnik

 

                 - zachowała się do dziś murowana, neoromańska kaplica, wzniesiona jako grobowa książąt Światopełk-Mirskich ok.1850, rozbudowana w latach 70-tych XIX w.; od południa w przyziemiu prostokątne drzwi do krypty

                 - przy elewacji nagrobek Czesława Światopełk-Mirskiego z żeliwnym krucyfiksem; nad nagrobkiem tablica z czarnego marmuru: "Książę Czesław Światopełk-Mirski ur. w Warszawie 19.I.1862 r., prawy syn ojczyzny, rolnik i przemysłowiec, szerzył kulturę i oświatę, sercem służył ludziom, otoczony szacunkiem i umiłowaniem zmarł w Worońcu w d. 4.IV.1920 r."

 

Świderscy

- Cicibór Duży - we wsi dawna cerkiew unicka p.w. św. Praksedy erygowana w 1655 z fundacji Adama Świderskiego

 

Świerczyńscy

- Jakówki (Romanowowie - 1897/?-1911-?/1826 - Siwkowie), folwark - 1911 właścicielem Józef i Anna Świerczyńscy

 

T
Targońscy

- Łukowce (Radziwiłłowie/?-1775 i 1790-?) - w 1775 i 1790 w zastawie u Leonarda Targońskiego (jeszcze wówczas  należała do hrabstwa bialskiego Radziwiłłów?)

 

Tęczyńscy

- Drelów (?-1602-?/II poł. XIX w. - Potoccy) - wzmiankowany w 1602 jako własność Gabriela Tęczyńskiego, później w dobrach międzyrzeckich

                 - drewnianą cerkiew unicką p.w. Zaśnięcia N.P. Marii wzniesiono w 1653 z fundacji Zofii z Tęczyńskich Daniłowiczowej (niezachowana)

- Żerocin (ks. Zbarscy/?/Radziwiłłowie (z.)/Opalińscy) - 1638 i 1639 zastawiony przez Zofię z Tęczyńskich Daniłowiczową Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi

 

- Dołha - nowa drewniana cerkiew i parafia unicka erygowane w 1604 z fundacji Gabriela Tęczyńskiego

 

Tuklascy-Nielubowiczowie

- Droblin (Młodzianowscy/1908-21/SP/Właściciel prywatny), dwór - 1908-21 własność Tuklaskiego-Nielubowicza

 

Thurn Taxis

- Biała Podlaska - (Radziwiłłowie/1786-90/Radziwiłłowie), miasto, pałac - od 1786 pod rządami wdowy po Hieronimie Wincentym Radziwille, Zofii Fryderyki z domu Thurn Taxis; od 1790 jej syna Dominika Hieronima Radziwiłła

 

Turowscy

- Horbów (Młożewscy - 1638/przed 1675-?/1674 - Rusieccy/Szujscy (ż.)) - przed 1675 właścicielami Anna i Krzysztof Turowscy, którzy następnie sprzedają majątek Annie z Szujskich Rusieckiej

 

Turscy

- Bukowice (Pieniążkowie - 1688/?-1790-?/Bp łuccy/XIX w. - Wężykowie), folwark - 1790 w zastawie u bpa łuckiego Feliksa Turskiego (od Pieniążków?)

- Cicibór Duży (Radziwiłłowie - koniec XVI w./?-1790-?/Bp łuccy/1820 - Gruszeccy), dwór - w 1790 z zastawie u biskupa łuckiego Feliksa Turskiego

 

Twardowscy

- Łyniew - zachowana drewniana kapliczka przydrożna wzniesiona w 1930 z fundacji Franciszka Twardowskiego

 

U

 

W
Warszyccy

- Bukowice (Dembińscy - 1579/1594 - Kazanowscy (z.)/?-XVII w.-?/Michałowscy;1688), folwark - w XVII własność Adama Franciszka Warszyckiego

- Gnojno (Niemirowie - 1611/?/1669 - Firlejowie (z.)/1700 - Sedlniccy) - w 1669 folwark zastawiony przez Stanisława Warszyckiego Mikołajowi Firlejowi

- Zakalinki (Gułtowscy/1616-1669/Firlejowie) - w 1616 Jadwiga Katarzyna Gułtowska zrzekła się jej na rzecz Warszyckich, 1669 zastawiona przez Stanisława Warszyckiego Mikołajowi Firlejowi

 

Waszyńscy

- Drelów - w Drelowie-Horodku drewniana cerkiew fundowana w 1760 przez ks. Mikołaja Waszyńskiego (spalona 1896)


Werner

- Chotyłów (1840; Ruttie/?/Czarni; 1905), folwark - własność Jana Wernera

 

Wesslowie

- Biała Podlaska (Radziwiłłowie/1764/Ogińscy), miasto, pałac- 1764 najazd Jana Mikołaja Chodkiewicza, starosty wielońskiegp (żmudzkiego) i sekwestracją dóbr bialskich, które przejął Teodor Wessel, podskarbi kor., spadkobierca praw Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej; tego samego roku odsprzedane Ignacemu Ogińskiemu, marszałkowi lit.

 

Wędrychowscy

- Witulin (Piaseccy - 1933/?), dwór - właścicielem Bohdan Wędrychowski, notariusz z Białej Podlaskiej, od 1938 Helena Wędrychowska; dwór spalony doszczętnie w 1940


Wężykowie

- Bukowice (Pieniążkowie - 1688/1790 - Bp łuccy/Turscy (z.)/?-XIX w.-?/Gintasowie), dwór (budowa), folwark - własność Wężyków

                - w II poł. XIX w. wznieśli nowy drewniany dwór - w 1955 przeniesiony do Leśnej, niezachowany

- Droblin (Gosławscy/ok. 1850-?/przed 1866 - Przesmyccy) dwór (budowa) - od ok. 1850 w posiadaniu Wężyków

                - zachował się późnoklasycystyczny murowany dworek z II poł. XIX w. (wzniesiony po 1850 dla Wężyków)

- Witulin (Sedlniccy/1781-?/1933 - Piaseccy), dwór - po bezpotomnej śmierci obu braci Sedlnickich od 1781 własność ich krewnego Kazimierza Wężyka, szambelana królewskiego; od 1805 jego syna Franciszka (1785-1862, ur. w Witulinie, znany poeta i pisarz, prezes Polskiej Akademii Umiejętności), następnie od 1831 Wilhelma, potem Feliksa (zm. 1909) i jego syna Stanisława

                - w Witulinie urodził się również Władysław Wężyk (1814-46) - pisarz i podróżnik, przyjaciel C. K. Norwida

                - zachowane:  klasycystyczna, murowana oranżeria z I poł. XIX w. (spalona w 1966, w ruinie); murowana oficyna dworska (dawna kuchnia dworska) z II poł. XIX w. (obecnie siedziba leśnictwa); resztki parku krajobrazowego z XIX w.

                - murowana zabudowania gospodarcze: spichlerz z 1858 oraz (również Wężyków?) zbudowania Gorzelni Witulin - czworak z ok. 1906, gorzelnia i magazyn spirytusu, ok. 1906 (wg. innych źródeł 1916)

 

- Wólka Nosowska (?-XVIII i XIX w.-?), dwór (budowa) - w XVIII i XIX w. własność rodziny Wężyków herbu "Wąż"

                - zachowany dwór wymurowany w 1840 przez Ignacego Wężyka, przebudowany w XIX i XX w. (oraz pozostałości parku krajobrazowego z połowy XIX w. ze szpalerem lip)


Wielopolscy

- Białka (Radziwiłłowie/Chrzanowscy (z.)/lata 30-te XIX w.-?/1920 - Kałuszyńscy) dwór (budowa?), folwark - po rozprzedaży dóbr bialskich od lat 30-tych XIX w. duży folwark z rozbudowanym systemem stawów rybnych (zachowanych do dziś), wchodzący w skład dóbr Sielec w posiadaniu Wielopolskich

                  - klasycystyczny murowany dwór z końca XIX w. (budowa?)

 

Wilscy

- Biała Podlaska - 1628 ufundowanie staraniem ks. Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego (proboszcza par. św. Anny w Białej; kanonika i oficjała brzeskiego) tzw. Akademii Bialskiej; szkoła rozpoczęła działalność w 1631


Witanowscy

- Bordziłówka (Kiszkowie/Poniatowscy/1594-1628/Chodkowcy), folwark - w 1594 wdowa Barbara Kiszka dobra te przekazała w wieczyste posiadanie Wawrzyńcowi Witanowskiemu, ten natomiast w 1628 przekazał swe prawa Maciejowi Chodkowskiemu; w Bordziłówce mieli również swe dobra Poniatowscy, co prowadziło do sporów z Witamowskimi (zwłaszcza w 1598)

- Dobryń Duży (Brzostowscy - 1599/?-1634-1687/Młożewscy/?-1771/Buczyńscy) - Anna Brzostowska wyszła za mąż za Stanisława Jerzewicza Witanowskiego, wnosząc mu w posagu majętność dobrzyńską; syn ich Mikołaj ma sprawę z Brzostowskimi o naruszenie granicy Dobrynia w roku 1634; w 1687 syn tegoż konstanty Mikołajewicz Witanowski, pisarz grodzki brzeski, zapisuje żonie Helenie                  Młożewskiej połowę wsi Dobrynia

                 - w 1771 Jan Konstantynowicz Witanowski część swą odsprzedał Buczyńskiemu, sędziemu brzeskiemu

- Woroniec (XV w.; Ilinicze/?-XVII w.-?/Radziwiłłowie; koniec XVIII w.) - 1567-79 do końca XVIII w. w rękach ks. Radziwiłłów, wchodząc w skład dóbr bialskich, ale wg. innych źródeł w XVII w. własność Witanowskiego, potem Radziwiłłów


Wojnowie

- Cieleśnica (Cieleśniccy - 1528/Irzykiewiczowie/Wojnowie-Cieleśniccy/1576-?/Grecy; 1630) - w 1576 część sprzedana Ławrynowi Wojnie


Wojnowie-Cieleśniccy

- Cieleśnica (Cieleśniccy - 1528/?/Irzykiewiczowie/1576 - Wojnowie) - podział majątku między Cieleśnickich, Wojnów-Cieleśnickich i Irzykowiczów

 

Wołłowiczowie

- Biała Podlaska - (Radziwiłłowie), miasto, pałac - żoną Aleksandra Ludwika Radziwiłła (właściciela Białej - 1616-1654) była Tekla Wołłowiczówna

- Motwica (Moczulscy/?), dwór - w ciągu XIX w. własność Wołłowiczów

 

Wołoszynowie

- Zabłocie (?-XV w.-?/1511 - Sapiehowie) - w XV w. własność dworzan królewskich Wołoszynów

 

Woronieccy herbu Korybut

- Huszlew (Szujscy/1726-1944/Właściciel prywatny), dwór (budowa) - pierwszym właścicielem  był hetman koronny Franciszek Michał Woroniecki (zjawił się pod koniec XVIII stulecia, opuszczając swe zrujnowane w czasie wojen dobra w pobliżu Zbaraża). Na Podlasiu poznał Joannę de Kunat Wyrozębską, właścicielkę majątku Wyrozęby; w dworze huszlewskim ok. 1715 roku przyszedł na świat  

               syn Franciszka - Michał Bazyli, przyszły pułkownik wojsk koronnych, a także syn tegoż - Antoni (za czasów Antoniego dwór został przebudowany). Z żoną Barbarą z Cieszkowskich miał on synów: Ewarysta (zmarłego na Kaukazie), Jeremiego (1804-1877, dziedzica Huszlewa i fundatora miejscowego kościoła, żonatego z Felicją     

               Iżycką), Lucjana (zmarłego w 1875 r., kapitana kawalerii w powstaniu listopadowym, odznaczonego za  udział w powstaniu Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, późniejszego emigranta) i córkę Eleonorę.

                                                                         

               - XVIII/XIX w. zbudowano dla Woronieckich dwór (ponadto: park krajobrazowy i oranżeria z XIX w., rządcówka z ok. 1865 i lamus z 1883 wybudowane przez Jeremiego Korybuta Woronieckiego, zabudowania folwarczne, stajnie oraz spichlerz)

               - drewniany kościół zbudowano 1705 lub 1735 staraniem Anny z Wyrozębskich i Franciszka Korybut Woronieckiego, spalony 1858

               - obecny murowany, neogotycki kościół p.w. św. Antoniego zbudowany w latach 1859-67 kosztem Jeremiego Woronieckiego; przed kościołem neogotycka arkadowa brama-dzwonnica z 1860, obok - kostnica wybudowana około 1860 roku z fundacji Anny i Franciszka Woronieckich

               - w kościele epitafium Barbary z Cieszkowskich Woronieckiej (zm. 1831), z czarnego marmuru

 

Wyrozdębscy

- Huszlew - Joanna de Kunat Wyrozębska, właścicielka majątku Wyrozęby, była żoną pierwszego właściciela Huszlewa z rodziny Woronieckich, hetmana koronnego Franciszka Michała Woronieckiego; w dworze huszlewskim ok. 1715 roku przyszedł na świat syn Franciszka - Michał Bazyli

               - 1705 lub 1735 zbudowano drewniany kościół staraniem Anny z Wyrozębskich i Franciszka Korybut Woronieckiego; spalony 1858

 

Z

Zabłoccy

- Motwica - w kościele późnobarokowy kielich z 1766, fundacji księdza B. Zabłockiego (dominikanina?), z datą i napisem fundacyjnym na stopie

 

Zabrzezińscy

- Biała Podlaska (Nasutowie/1499-1508/Ilinicze), miasto, dwór - Anna z Nasutów zamężna z Janem Juriewiczem Zabrzezińskim (zm. 1508), woj. trockim, który 1499 uzyskał od w. ks. lit. Aleksandra potwierdzenie nadania wszystkich dóbr po Nasutach (wówczas notowany dwór)

- Cicibór Duży (Korona - przed 1492/?-pocz. XVI w.-?/1577 - Kopciowie) - w pocz. XVI w. własność Zabrzezińskich

- Huszlew (Nasutowie/?/Ilinicze; pocz. XVII w.) - przejęli dobra po Nassutach a po nich - Illinicze

- Sitnik (Nasutowie - XV/?/Zbarscy)

 

Zachorowie

- Rokitno - 1704 wzniesiona nowa cerkiew z fundacji Trochima Zachora (Trofima Zahora?), rozebrana w 1859; wewnątrz obecnej cerkwi obraz wotywny z 1704, tempera na desce, z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego adorowanego przez cztery klęczące postacie męskie, u dołu ryty i napuszczony farbą napis dot. Trochima Zachora, fundatora cerkwi

 

Zakrzewscy

- Horbów (Kirpiczowie/po 1921-?) - od 1921 majątek rozparcelowany, teren założenia dworskiego kupiony przez Szulca i Zakrzewskiego

 

Zarankowie herbu Korczk

- Horbów (Borsowiczowie/?-XV/XVI w.-?/1601 - Horbowscy) - w XV/XVI w. współwłasność skoligaconych rodów Zaranków herbu „Korczak" (gniazdo rodziny) i Horbowskich; w 1519 proces braci Bohusza, Maćka i Jana Zaranków przeciw ich stryjowi Janowi Horbowskiemu o zabór ponad połowy wspólnych dóbr Horbów i Lechuty

 

ks. Zbarscy

- Sitnik (Zabrzezińscy/?/Radziwiłłowie)

- Żerocin (wzmiankowany w XVI w./?/Daniłowiczowie/Tęczyńscy (ż.) - założyciele

 

Zbarascy

- Szóstka (1551-?/1885 - Potoccy) - wieś lokowana ok. 1551 przez Stefana Zbaraskiego

               - w 1551 drewniana cerkiew fundowana przez Stefana Zbaraskiego, wojewodę trockiego

 

Zieleźniccy

- Tuczna - w kościele tabernakulum kopułowe, ujęte parą kolumienek o spiralnych trzonach, w zwieńczeniu rzeźba baranka, drzwiczki przerobione 1971-82, po bokach ołtarza rzeźby śś. Piotra i Pawła, neoklasycystyczne, koniec XIX w., fundacji S. Zieleźnickiego i Pawła Lipki z Tucznej

 

Zienukowie

- Drelów - na cmentarzu murowana kapliczka fundowana w 1932 przez Michała i Mariannę Zienuków

 

Zubelewiczowie

- Huszcza - na cmentarzu kościelnym nagrobek rodziny Zubelewiczów ok. 1870, żeliwny neogotycki krzyż na postumencie z piaskowca

 

Zwierzowie

- Dobryń Duży (Mikutowie Sołtanowie - 1534/?-1599-?/Grecy/Miętowie/Czerniawscy/Broszkowscy (ż.)/Brzostowscy; 1634) - w 1599 zapadł dekret podkomorski, dotyczący wsi Dobrynia, nad rzeką Krzną, z kościołem parafialnym i podziału gruntów między współwłaścicielami (Łukaszem Sołtanem i małżonką jego Dorotą Miętą a Walentym Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem i                małżonką jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim, jako też Anastazją małżonką ś. p. Jana Greka)

 

"Osoby prawne" i inne

 

Bp łuccy

- Bukowice (Pieniążkowie - 1688/?-1790-?/Turscy/XIX w. - Wężykowie), folwark - 1790 w zastawie u bpa łuckiego Feliksa Turskiego (od Pieniążków?)

- Cicibór Duży (Radziwiłłowie - koniec XVI w./?-1790-?/Turscy/1820 - Gruszeccy), dwór - w 1790 z zastawie u biskupa łuckiego Feliksa Turskiego

- Pawłów Stary (I poł. XV w./?-1775-?/1827 - Skarb Państwa), folwark - założony w I połowie XV w., 1775 wzmiankowany folwark, należący do dóbr biskupstwa łuckiego

- Stary Bubel (Holszańscy/1512-1815/Skarb Państwa) - w 1512 nadana przez bpa łuckiego Pawła Algimunta Holszańskiego na uposażenie diecezji  łuckiej (z siedzibą w Janowie), w 1815 przejęta przez skarb państwa

 

Cerkiew

- Dobratycze (Korona/I tercja XV w. XV w.-?/1579 - Sapiehowie) - w I tercji XV w. nadana przez Wlk. K. Litewskiego Witolda cerkwi prawosławnej Św. Spasa w Brześciu

 

Korona

- Borsuki (?-XV-?) - staropolska wieś królewska, istniała już w XV w., wówczas w ziemi mielnickiej, w woj. podlaskim (tuż obok granicy woj. brzesko-litewskiego)

- Cicibór Duży (?-przed 1492/pocz. XVI w. - Zabrzezińscy) -  wieś nadana przed 1492 (1491?) przez Kazimierza Jagiellończyka braciom Owłaszce i Juszce (bliżej nieznanym)

- Chotyłów (?-XVIII w.-?/1808 - Nieprzeccy), folwark -  w XVIII w. folwark, część klucza kijowieckiego

- Dobratycze (?/XV w.- Cerkiew) - w I tercji XV w. nadana przez Wlk. K. Litewskiego Witolda cerkwi prawosławnej Św. Spasa w Brześciu

- Gnojno (?/1503 - Niemirowie) - dawniej wieś królewska, leżąca w ziemi mielnickiej; w 1503  Mikołaj Niemira Hrymalicz (Grzymalczyk), namiestnik mielnicki, otrzymał ją od Aleksandra Jagiellończyka

- Korczówka (?-1560-?/1775 - Ossolińscy) - w 1560 w starostwie łosickim

- Małaszewicze Duże (?-1565-?/Tatarzy) - w 1565 wieś królewska należąca do starostwa brzeskiego; podobnie jak niedaleki Lebiedziew zasiedlona została przez Tatarów z nadania króla Jana III Sobieskiego

- Polatycze (?-XVI w.-?) - w XVI w. wieś w dobrach królewskich Kobylany, 1565 odnotowana w składzie starostwa brzeskiego

- Rokitno (poł. XV w./?/1775 i 1790 - Sosnowscy (dz.) -  notowane już w poł. XV w. i należące dawniej do klucza kijowieckiego w ekonomii brzeskiej; 1726 własność królewska

               - w 1699 uposażenie parafii unickiej potwierdzone przez Augusta II

- Serpelice (przed 1551/?) -  staropolska wieś królewska w ziemi mielnickiej, założona przed 1551

- Terespol (Dorohostajscy/1614-1667/Brzostowscy), pałac - w 1614 król Zygmunt III od Krzysztofa Dorohostajskiego nabył wieś Błotków i przy trakcie do Brześcia zbudował pałac z ogrodem; jako wieś królewska w ziemi brzeskiej 1632 w posiadaniu synów Zygmunt III: bpa płockiego Karola Fryderyka Wazy a następnie Jana Kazimierza; wieś była ulubionym miejscem pobytu żony Jana Kazimierza,                               królowej Marii Ludwiki (podczas obrad sejmu w Brześciu) a Szymon Strowolski pisał o "pięknych i wytwornych ogrodach w Błotkowie" (przed 1652);  w 1667 Jan Kazimierz nadał dobra Błotków Cyprianowi Pawłowi Brzostowskiemu, referendarzowi lit.

- Wisznice (?-1511/Sapiehowie) - w 1511 nadane przez Zygmunta Starego Iwanowi Sapiesze, wojewodzie witebskiemu

- Tuczna - (?/Sapiehowie/Szlachta zagrodowa - XVI-1570) - stary zaścianek szlachecki, którego początki sięgają XVI w.; założył go z polecenia króla Zygmunta Augusta starosta brzeski - Dymitr Sapieha, osadzono tu szlachtę z Mazowsza; wieś wzmiankowana 1570 jako wieś bojarów putnych

- Zabuże (?), dwór - niegdyś należało do leżącego po drugiej stronie Bugu grodu mielnickiego

 

- Choroszczynka - w I poł. XVII w. ufundowana przez Mikołaja Sapiehę (kasztelana wileńskiego) cerkiew unicka p.w. narodzenia N.M.P.; 1752 erygowana ponownie, fundowana przez Augusta III (p.w. Ścięcia św. Jana) - całkowicie spalona w 1802

- Woskrzenice - cerkiew unicka z 1695 fundacji Karola Stanisława Radziwiłła (kanclerza litewskiego) w 1781 w kolacji królewskiej (rozebrana przed 1890)

 

Powiatowy Związek Samorządowy w Białej

- Woskrzenice (Staniszewscy/1935-?), folwark - 1935 pałac w rękach Witolda Staniszewskiego (syna poprzednich właścicieli - Wiktora i Pauliny), podczas gdy folwark własnością Powiatowego Związku Samorządowego w Białej

 

Rosyjski Bank Włościański

- Zalutyń (Bosiaccy/1897-?/lata 20-te XX w. - Komorowscy), dwór, folwark - w 1897 przejął zadłużony majątek Józefa Bosiackiego


Skarb państwa/ PGR

- Cieleśnica (Rosenwerth-Różyczkowie/1945-89-?/Właściciel prywatny), pałac - w latach pałac1945-89 siedzibą dyrekcji PGR

- Droblin (Tuklascy-Nielubowiczowie/1921-?), dwór - po 1921 majątek przejmuje Skarb Państwa; część gruntów dworskich została rozparcelowana, a dworek wydzierżawiony

- Pawłów Stary (Bp łuccy - 1775/?-1827-?) - wcześniej bp łuckich, 1827 wchodził w skład dóbr rządowych Janów

- Stary Bubel (Bp łuccy/1815-?) - 1815 przejęty przez skarb państwa (od bp łuckich), który dokonał parcelacji

- Terespol (Czartoryscy/po 1831-?), miasto - po powstaniu listopadowym przejęte na skarb państwa (po 1831), stało się własnością rządu

- Woroniec (Światopełk-Mirscy/po 1945-?), dwór - dwór po 1945 użytkowany przez PGR, rozebrany w 1979

 

Szlachta zagrodowa

- Droblin (?-XIV-?/XVI w - Hińczowie) - pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w., kiedy należała do mazurskiej szlachty zagrodowej; założona została w XVI w.

- Huszcza - dawny zaścianek szlachecki, sięgający czasów Zygmunta Augusta, zasiedlony przez drobna szlachtę mazurską

- Tuczna - (Korona/Sapiehowie/?-XVI-1570-1775-1790-?) stary zaścianek szlachecki, którego początki sięgają XVI w.; założył go z polecenia króla Zygmunta Augusta starosta brzeski - Dymitr Sapieha, osadzono tu szlachtę z Mazowsza; wieś wzmiankowana 1570 jako wieś bojarów putnych, następnie drobnoszlachecka, notowana 1775 i 1790

                - osada była wielokrotnie najeżdżana i niszczona przez kozaków Chmielnickiego; w czasie powstania styczniowego ludność Tucznej czynnie brała udział w napadzie na wojsko rosyjskie stacjonujące w Kodniu

 

Tatarzy

- Dąbrownica Duża (not. 1570/?-koniec XVII w.-?/1905 - Kapłonowie) - w końcu XVII w. cześć w posiadaniu donatariuszy tatarskich

- Kościeniewicze (Oziębłowscy - 1775/?-lata 70-te XIX w.) - do lat 70-tych XIX w. w posiadaniu tatarskiej rodziny Bielaków

- Połoski (?-koniec XVII w.-?/XIX w.) - w końcu XVII w. osada tatarska; w XIX w. wieś i folwark

- Małaszewicze Duże (Korona - 1565/?) - wieś królewska należąca do starostwa brzeskiego; podobnie jak niedaleki Lebiedziew zasiedlona została przez Tatarów z nadania króla Jana III Sobieskiego


Właściciel prywatny

- Cieleśnica (PGR - 1989/?), pałac - remont od 2005

- Droblin (Tuklascy-Nielubowiczowie - 1921/?), dwór

- Horodyszcze (Horodyscy - 1944/?), pałac

- Huszlew (Woronieccy - 1944/?), dwór

- Jakówki (Rusieccy - 1927/?), dwór - od 2000 dwór własnością prywatną; od 2000 prace porządkowe w parku

- Woskrzenice (Staniszewscy - 1946/?), pawilon

- Zaborek (Szumerowie - 1845/lata 70-te-...), dwór - w latach 70-tych XX w. zespół podworski zakupiony przez Mariana Cypla, następnie własność Lucyny i Arkadiusz Okoniów, którzy stworzyli tu pensjonat-skansen

 

Zakony

- Bordziłówka - wieś duchowna, stanowiąca uposażenie zakonu Paulinów (rezydujących w pobliskiej Leśnej Podlaskiej; dawniej zwana Borzyłówką)

 

"Konfiskaty" (po 1831):

 

Baranowowie

- Dobryń Duży (Buczyńscy/przed 1840-?) - przed 1840 własność państwowa, nadana hr. Baranowowi

 

Kirpiczowie

- Horbów (Czartoryscy/po 1831-?/1921 - Szulcowie i Zakrzewscy) - po powstaniu listopadowym skonfiskowana Czartoryskim i nadany zasłużonemu dla władz zaborczych hr. Nieradowi Kirpiczowi oraz Zofii Michajłownie Kirpiczowej, wówczas też rozbudowa folwarku

 

A B C D E F G H I J K L

Ł M N O P R S T U W Z Ż

 

B

...1400-1499

   

1500-1599

    1600-1699      

1700-1799

   

1800-1899

 

1900-...

 

Biała Podlaska

(dwór od 1428?/not. 1499)

 

1) Nasutowie

(1428/1430-1499)

-

-

-

-

2) Zabrzezińscy

(1499-1508)

   

3a) Ilinicze

(1508-1566/1583)

Ilinicze (f.)

(1522-25)

3c) Ezofowicze

(1526-?)

3b) Kiszkowie/Chodkiewiczowie (ż.)

(1536-1594)

-

4) Radziwiłłowie/Wołłowiczowie (ż.)

a)1568/1583 b)1594

- 1680)

-

   

-

Wołłowiczowie (f.)

(1625)

Wilscy (f.)

(1628)

-

-

-

5) Sobiescy (ż.)

(1680-1694)

6) Radziwiłłowie

(1694-1719)

 

Biała Podlaska

 

-

7) Sanguszkowie (ż.)

(1719-1746)

8) Radziwiłłowie

(1746-1764)

9) Wesslowie

(1764)

10) Ogińscy

(1764-?)

11) Radziwiłłowie

(1767-1769; 1775-1786)

12) Thurn Taxis (ż.)

(1786-1790)

   

13) Radziwiłłowie

(1790-1813)

14) Sayn-Wittgensteinowie

(?-1817-?)

     

Raabe (f.)

(1869)

Iwaniccy (f.)

(1898)

Kijowscy (f.)

(koniec XIX w.)

Piżycowie (f.)

(1878)

   

Piżycowie/Berlinowie (f.)

(po 1900 i 1905)

Kronsztejnowie (f.)

(po 1903)

Łysakowscy/Koganowie (ż., f.)

(1901-1903)

Rosińscy

(po 1904)

       

Biała Podlaska

(1622-

Białka

(koniec XIX w.)

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

Białka

       

Not. XVIII w.

1) Radziwiłłowie

(?)

 

2) Chrzanowscy

(1790-?)

   

 

3) Wielopolscy

(lata 30-te XIX w.-?)

 

 

 

       

 

4) Kałuszyńscy

(1920-?)

 

 

 

Białka

Bordziłówka

   

 

           

Wymieniana w dokumentach z I poł. XVI w.

1) Kiszkowie/Chodkiewiczowie (ż.)

(?-1587 -1594)

-

-

-

2) Poniatowscy

(?-1598-?)

2) Witanowscy

(1594-1628)

     

3) Chodkowcy

(1628-?)

 

Chodkowcy (f.)

(1648)

4) Paulini

(?)

     

Bordziłówka

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

5) Przesmyccy

(?-II poł. XIX w.-?)

Przesmyccy/Radzikowscy (ż., n.)

(po: 1866, 1872 - ż. i 1895)

   

 

 

 

 

 

Bordziłówka

Borsuki

     

1) Korona

(?-XV w.-?)

                                            Borsuki                                                 Borsuki

Bukowice

(II poł. XIX-?)

      Pierwsze informacje pochodzą z XV w.            

1) Połubińscy

(?-I poł. XVI w.-?)

     

2) Dembińscy

(1579-?)

3) Kazanowscy

(?-1594-?)

   

4) Warszyccy

(?-XVII w.-?)

5) Michałowscy

(?)

   

Wydzielenie z dóbr Bukowice wsi: Leśna, Klukowszczyzna i Grzegowszczyzna (na uposażenie kościoła w Leśnej)

Michałowscy (f.)

(1684)

6) Pieniążkowie

(1688-?)

 

Bukowice

 

   

Sedlniccy (f.)

(1751) 

   

7) Bp łuccy/Turscy

(?-1790-?)

   

8) Wężykowie

(?-XIX w.-?; b. - II poł. XIX w.)

9) Gintasowie

(?)

       

 

Bukowice

C

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

C

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

C

Choroszczynka

 

 

 

               

 

 

 

Not. 1570      

 

Sapiehowie (f.)

(I poł. XVII w.)

 

 

 

     

Choroszczynka

 

 

   

Korona (f.)

(1752)

 

       

Sapiehowie (f.)

(po 1810)

 

 

 

   

1) Hemplowie

(?-1883-?)

   

 

 

 

 

 

Choroszczynka

Chotyłów

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

Chotyłów

 

 

   

1) Korona

(?-XVIII w.-?)

 

       

1) Nieprzeccy

(1808-?)

2) Granatowiczowie

(?-1823-?)

3) Mańkowscy

(?-1840-?)

4) Ruttie

(?)

5) Werner

(?)

6) Czarni

(?)

1879 - parcelacja    

7) Budrzyńscy

(?)

8) Bosiaccy

(?-1905-?)

 

 

 

Chotyłów

Cicibór Duży

(1689-? oraz po 1820-1939/44)

         

1) Korona

(?-przed 1492)

   

2) Zabrzezińscy

(?-pocz. XVI w.-?)

3) Kopciowie

(?-1577-?)

4) Oleńscy

(?-1580-?)

5) Kiszkowie

(?-1583)

6) Chodkiewiczowie

(1583-?)

7) Kiszkowie

(?)

8) Radziwiłłowie

(kon. XVI w.-?; b. - 1689 )

   

-

-

-

-

Świderscy (f.)

(1655)

-

-

 

Cicibór Duży

 

-

-

-

-

   

9) Bp łuccy/Turscy

(?-1790-?)

     

10) Gruszeccy

(1820-?, b. - po 1820)

 

11) Budziszewscy

(?-po 1875-?)

     

12) Pereszywkinowie

(?-1905-?)

13) Gierkiewiczowie

(przed 1914-39)

 

Cicibór Duży

Cieleśnica

(1832-35)

     

1) Andruszkiewiczowie

(?-XV w.-?) 

           

2) Cieleśniccy

(?-1528-?)

3) Irzykiewiczowie

(?)

3) Wojnowie-Cieleśniccy

(?)

 

4) Wojnowie

(1576-?)

5) Grecy

(?)

       

6) Radziwiłłowie

(1630-1810)

-

-

-

-

 

Cieleśnica

 

-

-

-

-

-

-

-

   

7) Serwińscy

(1810-1871; b.-1832-35

-

-

 

 

8) Rosenwerth-Różyczkowie

(?-1944; b. - 1921-28)

       

 

9) PGR

(1945-89-?)

-

10) Właściciel prywatny

Cieleśnica

D

               

 

   

     

D

 

     

       

       

 

D

Dąbrownica Duża

 

               

 

Not. 1570

   

  1) Tatarzy

(?-koniec XVII w.-?)

 

Dąbrownica Duża

 

     

       

       

2) Kapłonowie

(?-1905-?)

 

Dąbrownica Duża

Dąbrownica Mała

 

 

 

               

 

 

 

   

 

 

 

     

Dąbrownica Mała

 

     

  Notowana w 1775 i 1790    

1) Romanowscy

(?-1815-?)

2) Mańkowscy

(?)

3) Ruttie

(1854-?)

4) Pietraszewscy

(?-1872-?)

5) Kahanowie

(1878-?)

6) Kozłowscy

(?)

7) Hajdukowscy

(?)

   

8) Błociszewscy

(?)

9) Łobaczewscy

(?-1907)

 

Dąbrownica Mała

Dobratycze

1) Korona

(?-I tercja XV w.)

2) Cerkiew

(I tercja XV w.-?)

                       

3) Sapiehowie

(?-1579-?)

 

   

 

Sapiehowie (f.)

(1626 )

 

 

 

     

Dobratycze

 

 

     

 

       

 

Szymańscy (n.)

(po 1856)

 

Grabowscy/Lutosławscy (ż., n.)

(po 1854)

4) Lipińscy

(1856-?)

Kraszewscy/Czapscy (ż., n.)

(po 1858)

     

 

 

 

 

 

Dobratycze

Dobrynka

 

               

 

Not. 1570    

     

Dobrynka

 

     

       

       

1) Patzerowie

(?-1905-?)

 

Dobrynka

Dobryń Duży (Kor - 1775)

VIII-XII - grodzisko  i położona przy nim duża osada

 

1) Łozkowie

(XV w.-1534)

-

-

-

-

   

-

-

2) Grecy

(1534-1680-?)

2b) Mikutowie Sołtanowie/Miętowie (ż.)

(1534-?)

    Wzmiankowany w 1599 jako Horodyszcze    

3b) Czerniawscy

(?-1599-?)

4b) Zwierzowie/Broszkowscy (ż.)

(?-1599-?)

5b) Brzostowscy

(?-1599-?)

   

6b) Witanowscy

(?-1634-1687)

7b) Młożewscy

(1687-?)

 

Dobryń Duży

         

8b) Witanowscy

(?-1771)

9b) Buczyńscy

(1771-?)

W 1775 część dóbr Koroszczyn    

10) Baranowowie

(przed 1840-?)

       

 

Dobryń Duży

Dokudów

Grodzisko w XII w.; być może już w XI w.

           

1) Bohowitynowie

(1504-1600)

-

-

-

-

-

-

   

2) Sapiehowie

(1600-?)

3) Ilinicze

(?)

4) Radziwiłłowie

(1631-?)

   

Radziwiłłowie (f.)

(1692)

 

Dokudów

 

     

       

       

 

Dokudów

Dołha (MP - 1585)

 

 

 

           

Czetwertyńscy (f.)

(pocz. XVI w.)

 

 

 

 

W 1580 część dóbr Wortel (Ortel), następnie dóbr Kozierady W 1585 nabyta do dóbr międzyrzeckich    

Tęczyńscy (f.)

(1604)

 

 

 

 

Opalińscy (f.)

(1675)

   

Dołha

 

 

     

Czartoryscy (f.)

(1766)

       

 

 

 

Górscy (n.)

(po 1851, po 1857 i ?)

 

1) Potoccy

(?-II poł. XIX w.-pocz. XX w.-?)

     

 

 

 

 

 

Dołha

Drelów

(?-1676-?)

 

 

 

               

 

 

 

       

1) Tęczyńscy

(?-1602-?)

 

 

Daniłowiczowie/ Tęczyńscy (ż., f.)

(1653)

W dobrach międzyrzeckich

W 1676 notowany dwór    

Drelów

 

 

Sieniawscy (f.)

(1726)

   

Waszyńscy (f.)

(1760)

Czartoryscy (f.)

(1781)

     

 

 

Czartoryscy (f.)

(1834-35)

 

 

2) Potoccy

(?-II poł. XIX w.-pocz. XX w.-?)

     

 

 

Zienukowie (f.)

(1932)

 

 

Drelów

Droblin

(po 1850)

Szlachta zagrodowa

(?-XIV-?)

 

 

           

1) Hińczowie

(XVI w.-?)

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

Droblin

         

 

2) Henklowie

(1776-?)

       

3) Gosławscy

(?-przed 1834-?)

 

2) Wężykowie

(ok. 1850-?; b.-po 1850)

3) Przesmyccy

(?-przed 1866-95)

-

-

   

4) Młodzianowscy

(?-1906)

5) Tuklascy-Nielubowiczowie

(1908-21)

6) SP

(1921-?)

 

7) Właściciel prywatny

Droblin

Dubów

                 

1) Bohowitynowie

(?)

 

 

2) Radziwiłłowie

(XVI-?)

         

 

 

 

 

 

     

Dubów

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Dubów

G

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

G

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

G

Gnojno

 

 

 

     

1) Korona

(?)

   

Czetwertyńscy (f.)

(pocz. XVI w.)

2) Niemirowie

(1503-?)

-

-

-

-

Niemirowie (f.)

(1592 )

   

-

 

Niemirowie/Gniewoszowie  (ż., f.)

(1633 )

3) Warszyccy

(?)

4) Firlejowie

(1669-?)

W 1674 wieś i dwór przyłączone do dóbr Kozierady    

Gnojno

 

5) Sedlniccy

(1700-1780)

-

Sedlniccy (f.)

(1734)

-

-

-

     

 

 

 

Pawłowiczowie/ Mazanowscy (n.)

(po 1845 i 1866)

         

 

 

 

 

 

Gnojno

Grabanów

(po 1860)

   

 

             

1) Ilinicze

(?-1522-?)

2) Kiszkowie/ Chodkiewiczowie (ż.)

(1527-?)

-

-

-

3) Radziwiłłowie
(koniec XVI w.-?)

   

-

-

-

-

-

-

-

 

Grabanów

 

-

-

-

-

-

4) Niewiadomscy

(?-1781-?)

-

   

-

5) Niepokojczyccy

(?-1818-?)

6) Popławscy

(1822-?)

7) Grabowscy

(?; b.-lata 60-te)

 

 

8) Szulcowie

(koniec XIX w.-?)

   

-

-

-

 

 

Grabanów

H

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

H

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

H

Hanna

 

 

 

 

1) Paluszkiewiczowie

(?-II poł. XV w. i pocz. XVI w.-?)

       

1) Bohowitynowie

(1529-?)

 

 

 

 

       

 

 

 

2) Leszczyńscy?

(?-XVII/XVIII w.-?)

3) Radziwiłłowie

(XVII-?)

     

Hanna

     

 Radziwiłłowie (f.)

(1739-42)

           

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Hanna

Horbów

(1708; 1740)

     

1) Borsowiczowie

(?)

   

2a) Zarankowie

(?-XV/XVI w.-?)

   

2b) Horbowscy

(?-XV/XVI w.-1601)

Horbowscy (f.)

(1516)

-

-

-

-

-

   

3) Sapiehowie

(1601-?)

Horbowscy (f.)

(1617)

4) Młożewscy

(?-1638-?)

(f.) - 1655

5) Turowscy

(przed 1675-?)

6) Rusieccy/ Szujscy (ż.)

(?)

7) Łuzeccy

(?-1674-1721)

Łuzeccy (f.)

(1687)

 

Horbów

 

8) Grabowscy

(?-1708-?)

9) Pełkowie

(1721-?)

10) Radziwiłłowie

(przed 1725/1755? -?; b. - do ok. 1740)

Radziwiłłowie (f.)

(1751)

11) Flemingowie

(?-1764-?)

-

12) Kiernożyccy

(1786-96)

     

13) Czartoryscy

(1819-po 1831)

14) Kirpiczowie

(po 1831-?)

 

 

         

16) Szulcowie i Zakrzewscy

(po 1921-?)

 

 

 

Horbów

Horodyszcze (XVI w.-poł. XVII w.

Grodzisko z XII w.- pocz. XIII w.

 

 

               

1) Połubińscy

(?-1550-?; b.- XVI w.)

 

2) Dembińscy

(?)

       

3) Koniecpolscy

(1612-1625)

4) Firlejowie

(1625-?)

 

5) Mogielniccy

(XVII w.-?)

 

     

Horodyszcze

 

 

6) Potoccy

(?-przed 1730-po 1801)

-

-

Potoccy (f.)

(1760)

-

Charłampowiczowie (f.)

(XVIII/XIX w.)

   

7) Butlerowie

(po 1801-?)

8) Frankowscy

(1809-1915; b. - po 1818 - przed 1828)

Frankowscy (f.)

(po 1811 i pocz. XIX w.)

-

-

-

-

   

-

9) Horodyscy

(?-1944)

-

 

10) Właściciel prywatny

Horodyszcze

(po 1818 - przed 1828)

Hrud

 

 

 

               

 

 

 

       

 

 

 

 

1) Radziwiłłowie

(?-1666-?)

(f.) - 1666

     

Hrud

 

 

     

 

 

2) Chrzanowscy

(?-1779 i 1790-?)

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Hrud

Husinka

                                                    Husinka      

1) Deskurowie

(?)

                                        Husinka

Huszcza

                  Wzmiankowana od XVI w. jako własność bojarów putnych Szlachta zagrodowa       W 1570 notowany tu młyn                       Huszcza                            

Maniszewiczowie (n.)

(po 1866)

Zubelewiczowie (n.)

(po 1870)

Kuszelewscy (n.)

(po 1876)

Grabowscy (n.)

(po 1882)

Mańkowscy/Izdebscy (n.)

(po 1882)

Głowaccy/ Namolnikowie (f.)

(XIX/XX w.)

   

Najdychorowie/ Parolukowiczowie (f.)

(1906)

 

Pańczukowie (f.)

(1935)

    Huszcza

Huszlew

(XVIII/XIX w.)

Grodzisko z I poł. IX w., ponownie użytkowane w I poł. XI w. (niezachowane)

1) Chamcowie

(1390-?)

 

2) Nasutowie

(?)

3) Zabrzezińscy

(?)

       

4) Ilinicze

(?)

 

5) Kiszkowie

(?)

 

 

       

6) Mleczkowie

(?-pocz. XVII w. -?)

 

 

Mleczkowie/Opalińscy (ż./f.)

(1666 )

7) Szujscy

(?)

     

Huszlew

   

8) Woronieccy

(1726-1944; b. - XVIII/XIX w.)

Woronieccy/Wyrozdębscy (ż., f.)

(1705 lub 1735)

-

-

-

-

   

-

-

Cieszkowscy (ż., f.)

(po 1831)

-

Woronieccy (f.)

(1859-67)

-

-

   

-

-

-

 

9) Właściciel prywatny

Huszlew

J